නවතම ප්‍රතිඵල: 229

වාරය: 229

දිනය: 2019 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුබෝපභෝගී නිවසක්
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
සුබෝපභෝගී නිවසක්
0
-
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
93
රු. 93,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
178
රු. 35,600.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4308
රු. 430,800.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2398
රු. 119,900.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
60157
රු. 1,203,140.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
9365
රු. 187,300.00
එකතුව
76501
2,269,740.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo