නවතම ප්‍රතිඵල: 209

වාරය: 209

දිනය: 2019 අගෝස්තු මස, 13 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 අගෝස්තු මස, 13 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුබෝපභෝගී නිවසක්
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
සුබෝපභෝගී නිවසක්
0
-
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
80
රු. 80,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
181
රු. 36,200.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4472
රු. 447,200.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2511
රු. 125,550.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
62582
රු. 1,251,640.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
9801
රු. 196,020.00
එකතුව
79629
2,336,610.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo