සෙවණ ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0277
2020 ජූලි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. X
 2. 6
 3. 33
 4. 37
 5. 45
තව
0276
2020 ජූලි මස, 08 වන බදාදා
 1. T
 2. 3
 3. 7
 4. 10
 5. 56
තව
0275
2020 ජූලි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 5
 3. 29
 4. 62
 5. 69
තව
0274
2020 ජූලි මස, 01 වන බදාදා
 1. D
 2. 14
 3. 22
 4. 47
 5. 54
තව
0273
2020 මැයි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 26
 3. 37
 4. 40
 5. 46
තව
0272
2020 මැයි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 14
 3. 51
 4. 59
 5. 60
තව
0271
2020 මාර්තු මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 15
 3. 37
 4. 60
 5. 66
තව
0270
2020 මාර්තු මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 08
 3. 49
 4. 50
 5. 62
තව
0269
2020 මාර්තු මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 17
 3. 40
 4. 47
 5. 54
තව
0268
2020 මාර්තු මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 20
 3. 47
 4. 53
 5. 55
තව
0267
2020 මාර්තු මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 3
 3. 23
 4. 30
 5. 39
තව
0266
2020 පෙබරවාරි මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. R
 2. 25
 3. 42
 4. 50
 5. 56
තව
0265
2020 පෙබරවාරි මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 1
 3. 7
 4. 37
 5. 52
තව
0264
2020 පෙබරවාරි මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. I
 2. 28
 3. 32
 4. 33
 5. 69
තව
0263
2020 පෙබරවාරි මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. U
 2. 22
 3. 36
 4. 38
 5. 52
තව
0262
2020 පෙබරවාරි මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. C
 2. 7
 3. 9
 4. 38
 5. 44
තව
0261
2020 පෙබරවාරි මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. W
 2. 12
 3. 54
 4. 59
 5. 68
තව
0260
2020 පෙබරවාරි මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 6
 3. 10
 4. 56
 5. 65
තව
0259
2020 පෙබරවාරි මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. U
 2. 14
 3. 29
 4. 53
 5. 62
තව
0258
2020 පෙබරවාරි මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 26
 3. 42
 4. 58
 5. 61
තව
0257
2020 ජනවාරි මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 16
 3. 44
 4. 53
 5. 59
තව
0256
2020 ජනවාරි මස, 25 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 5
 3. 18
 4. 41
 5. 67
තව
0255
2020 ජනවාරි මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 06
 3. 11
 4. 32
 5. 63
තව
0254
2020 ජනවාරි මස, 18 වන සෙනසුරාදා
 1. Y
 2. 39
 3. 40
 4. 41
 5. 65
තව
0253
2020 ජනවාරි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 8
 3. 16
 4. 47
 5. 68
තව
0252
2020 ජනවාරි මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 20
 3. 39
 4. 49
 5. 67
තව
0251
2020 ජනවාරි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 21
 3. 45
 4. 52
 5. 53
තව
0250
2020 ජනවාරි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 11
 3. 44
 4. 45
 5. 58
තව
0249
2019 දෙසැම්බර් මස, 31 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 02
 3. 27
 4. 50
 5. 58
තව
0248
2019 දෙසැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. N
 2. 7
 3. 31
 4. 46
 5. 52
තව
0247
2019 දෙසැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. D
 2. 5
 3. 14
 4. 34
 5. 67
තව
0246
2019 දෙසැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 14
 3. 31
 4. 48
 5. 54
තව
0245
2019 දෙසැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 7
 3. 25
 4. 32
 5. 49
තව
0244
2019 දෙසැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. G
 2. 11
 3. 30
 4. 52
 5. 53
තව