සෙවණ ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0308
2020 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන බදාදා
 1. I
 2. 2
 3. 49
 4. 50
 5. 61
තව
0307
2020 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 5
 3. 8
 4. 25
 5. 67
තව
0306
2020 ඔක්තෝබර් මස, 21 වන බදාදා
 1. Z
 2. 6
 3. 17
 4. 34
 5. 38
තව
0305
2020 ඔක්තෝබර් මස, 18 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 13
 3. 18
 4. 66
 5. 67
තව
0304
2020 ඔක්තෝබර් මස, 14 වන බදාදා
 1. P
 2. 4
 3. 28
 4. 65
 5. 69
තව
0303
2020 ඔක්තෝබර් මස, 11 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 20
 3. 28
 4. 38
 5. 49
තව
0302
2020 ඔක්තෝබර් මස, 07 වන බදාදා
 1. T
 2. 02
 3. 16
 4. 61
 5. 62
තව
0301
2020 ඔක්තෝබර් මස, 04 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 03
 3. 36
 4. 43
 5. 52
තව
0300
2020 සැප්තැම්බර් මස, 30 වන බදාදා
 1. T
 2. 9
 3. 17
 4. 25
 5. 52
තව
0299
2020 සැප්තැම්බර් මස, 27 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 22
 3. 23
 4. 27
 5. 39
තව
0298
2020 සැප්තැම්බර් මස, 23 වන බදාදා
 1. X
 2. 8
 3. 21
 4. 44
 5. 64
තව
0297
2020 සැප්තැම්බර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 31
 3. 39
 4. 46
 5. 56
තව
0296
2020 සැප්තැම්බර් මස, 16 වන බදාදා
 1. B
 2. 09
 3. 37
 4. 45
 5. 54
තව
0295
2020 සැප්තැම්බර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 2
 3. 40
 4. 43
 5. 52
තව
0294
2020 සැප්තැම්බර් මස, 09 වන බදාදා
 1. C
 2. 29
 3. 32
 4. 48
 5. 69
තව
0293
2020 සැප්තැම්බර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 32
 3. 41
 4. 64
 5. 65
තව
0292
2020 සැප්තැම්බර් මස, 02 වන බදාදා
 1. D
 2. 26
 3. 49
 4. 55
 5. 66
තව
0291
2020 අගෝස්තු මස, 30 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 33
 3. 34
 4. 43
 5. 57
තව
0290
2020 අගෝස්තු මස, 26 වන බදාදා
 1. P
 2. 11
 3. 33
 4. 37
 5. 62
තව
0289
2020 අගෝස්තු මස, 23 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 37
 3. 38
 4. 48
 5. 66
තව
0288
2020 අගෝස්තු මස, 19 වන බදාදා
 1. W
 2. 09
 3. 25
 4. 66
 5. 67
තව
0287
2020 අගෝස්තු මස, 16 වන ඉරිදා
 1. M
 2. 15
 3. 18
 4. 32
 5. 66
තව
0286
2020 අගෝස්තු මස, 12 වන බදාදා
 1. Q
 2. 36
 3. 37
 4. 42
 5. 49
තව
0285
2020 අගෝස්තු මස, 09 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 4
 3. 32
 4. 45
 5. 65
තව
0284
2020 අගෝස්තු මස, 05 වන බදාදා
 1. D
 2. 1
 3. 11
 4. 19
 5. 33
තව
0283
2020 අගෝස්තු මස, 02 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 08
 3. 40
 4. 55
 5. 64
තව
0282
2020 ජූලි මස, 29 වන බදාදා
 1. Q
 2. 18
 3. 23
 4. 24
 5. 61
තව
0281
2020 ජූලි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 16
 3. 17
 4. 42
 5. 53
තව
0280
2020 ජූලි මස, 22 වන බදාදා
 1. X
 2. 1
 3. 49
 4. 51
 5. 57
තව
0279
2020 ජූලි මස, 19 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 26
 3. 33
 4. 62
 5. 68
තව
0278
2020 ජූලි මස, 15 වන බදාදා
 1. F
 2. 06
 3. 21
 4. 62
 5. 68
තව
0277
2020 ජූලි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. X
 2. 6
 3. 33
 4. 37
 5. 45
තව
0276
2020 ජූලි මස, 08 වන බදාදා
 1. T
 2. 3
 3. 7
 4. 10
 5. 56
තව
0275
2020 ජූලි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 5
 3. 29
 4. 62
 5. 69
තව
0274
2020 ජූලි මස, 01 වන බදාදා
 1. D
 2. 14
 3. 22
 4. 47
 5. 54
තව
0273
2020 මැයි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 26
 3. 37
 4. 40
 5. 46
තව
0272
2020 මැයි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 14
 3. 51
 4. 59
 5. 60
තව