සෙවණ ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0226
2019 ඔක්තෝබර් මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 38
 3. 43
 4. 45
 5. 62
තව
0225
2019 ඔක්තෝබර් මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 5
 3. 32
 4. 63
 5. 69
තව
0224
2019 ඔක්තෝබර් මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 9
 3. 56
 4. 67
 5. 68
තව
0223
2019 ඔක්තෝබර් මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 13
 3. 35
 4. 44
 5. 62
තව
0222
2019 සැප්තැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 9
 3. 38
 4. 59
 5. 63
තව
0221
2019 සැප්තැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 2
 3. 30
 4. 39
 5. 64
තව
0220
2019 සැප්තැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 40
 3. 48
 4. 55
 5. 66
තව
0219
2019 සැප්තැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 13
 3. 15
 4. 27
 5. 51
තව
0218
2019 සැප්තැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 10
 3. 46
 4. 53
 5. 54
තව
0217
2019 සැප්තැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. R
 2. 32
 3. 37
 4. 52
 5. 53
තව
0216
2019 සැප්තැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 10
 3. 45
 4. 58
 5. 66
තව
0215
2019 සැප්තැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 14
 3. 20
 4. 31
 5. 47
තව
0214
2019 අගෝස්තු මස, 31 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 21
 3. 38
 4. 43
 5. 66
තව
0213
2019 අගෝස්තු මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 15
 3. 21
 4. 55
 5. 68
තව
0212
2019 අගෝස්තු මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 30
 3. 37
 4. 46
 5. 63
තව
0211
2019 අගෝස්තු මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 09
 3. 49
 4. 55
 5. 59
තව
0210
2019 අගෝස්තු මස, 17 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 20
 3. 40
 4. 56
 5. 63
තව
0209
2019 අගෝස්තු මස, 13 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 1
 3. 5
 4. 7
 5. 14
තව
0208
2019 අගෝස්තු මස, 10 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 10
 3. 31
 4. 34
 5. 46
තව
0207
2019 අගෝස්තු මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 28
 3. 33
 4. 67
 5. 68
තව
0206
2019 අගෝස්තු මස, 03 වන සෙනසුරාදා
 1. V
 2. 1
 3. 11
 4. 43
 5. 69
තව
0205
2019 ජූලි මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 17
 3. 42
 4. 45
 5. 58
තව
0204
2019 ජූලි මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 31
 3. 47
 4. 53
 5. 67
තව
0203
2019 ජූලි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 36
 3. 51
 4. 52
 5. 64
තව
0202
2019 ජූලි මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 4
 3. 42
 4. 54
 5. 59
තව
0201
2019 ජූලි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 11
 3. 19
 4. 47
 5. 58
තව
0200
2019 ජූලි මස, 13 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 3
 3. 23
 4. 42
 5. 66
තව
0199
2019 ජූලි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 19
 3. 24
 4. 32
 5. 33
තව
0198
2019 ජූලි මස, 06 වන සෙනසුරාදා
 1. W
 2. 12
 3. 14
 4. 20
 5. 33
තව
0197
2019 ජූලි මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 16
 3. 28
 4. 39
 5. 58
තව
0196
2019 ජූනි මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 16
 3. 28
 4. 33
 5. 38
තව
0195
2019 ජූනි මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. R
 2. 07
 3. 22
 4. 24
 5. 44
තව
0194
2019 ජූනි මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 9
 3. 33
 4. 53
 5. 67
තව
0193
2019 ජූනි මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 14
 3. 44
 4. 51
 5. 62
තව
0192
2019 ජූනි මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 9
 3. 10
 4. 16
 5. 56
තව
0191
2019 ජූනි මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 4
 3. 13
 4. 40
 5. 50
තව
0190
2019 ජූනි මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. Y
 2. 32
 3. 37
 4. 45
 5. 64
තව
0189
2019 ජූනි මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 16
 3. 42
 4. 51
 5. 53
තව
0188
2019 ජූනි මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 6
 3. 9
 4. 24
 5. 41
තව
0187
2019 මැයි මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. R
 2. 27
 3. 58
 4. 60
 5. 66
තව
0186
2019 මැයි මස, 25 වන සෙනසුරාදා
 1. R
 2. 1
 3. 15
 4. 30
 5. 58
තව
0185
2019 මැයි මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 08
 3. 21
 4. 46
 5. 55
තව
0184
2019 මැයි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. U
 2. 15
 3. 32
 4. 34
 5. 65
තව
0183
2019 මැයි මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. Y
 2. 30
 3. 36
 4. 43
 5. 56
තව
0182
2019 මැයි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. V
 2. 08
 3. 10
 4. 11
 5. 24
තව
0181
2019 මැයි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 9
 3. 31
 4. 54
 5. 65
තව
0180
2019 අප්‍රේල් මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 01
 3. 06
 4. 36
 5. 65
තව
0179
2019 අප්‍රේල් මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 2
 3. 44
 4. 64
 5. 67
තව
0178
2019 අප්‍රේල් මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 09
 3. 41
 4. 65
 5. 68
තව
0177
2019 අප්‍රේල් මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 07
 3. 15
 4. 16
 5. 47
තව
0176
2019 අප්‍රේල් මස, 06 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 4
 3. 29
 4. 43
 5. 56
තව
0175
2019 අප්‍රේල් මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 07
 3. 09
 4. 25
 5. 44
තව
0174
2019 මාර්තු මස, 30 වන සෙනසුරාදා
 1. D
 2. 2
 3. 37
 4. 53
 5. 62
තව
0173
2019 මාර්තු මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. U
 2. 1
 3. 21
 4. 47
 5. 64
තව
0172
2019 මාර්තු මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 7
 3. 15
 4. 23
 5. 53
තව
0171
2019 මාර්තු මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 30
 3. 34
 4. 47
 5. 63
තව
0170
2019 මාර්තු මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. I
 2. 5
 3. 50
 4. 67
 5. 68
තව
Best Web 2019 Logo