සෙවණ ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0335
2021 මැයි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. I
 2. 36
 3. 60
 4. 61
 5. 66
තව
0334
2021 මැයි මස, 02 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 07
 3. 11
 4. 30
 5. 52
තව
0333
2021 අප්‍රේල් මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 02
 3. 04
 4. 26
 5. 56
තව
0332
2021 අප්‍රේල් මස, 25 වන ඉරිදා
 1. X
 2. 10
 3. 26
 4. 28
 5. 57
තව
0331
2021 අප්‍රේල් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 22
 3. 39
 4. 49
 5. 61
තව
0330
2021 අප්‍රේල් මස, 11 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 14
 3. 23
 4. 24
 5. 68
තව
0329
2021 අප්‍රේල් මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 19
 3. 28
 4. 36
 5. 65
තව
0328
2021 අප්‍රේල් මස, 04 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 9
 3. 20
 4. 28
 5. 34
තව
0327
2021 අප්‍රේල් මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 13
 3. 32
 4. 39
 5. 49
තව
0326
2021 මාර්තු මස, 28 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 26
 3. 30
 4. 36
 5. 43
තව
0325
2021 මාර්තු මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. S
 2. 18
 3. 30
 4. 37
 5. 61
තව
0324
2021 මාර්තු මස, 21 වන ඉරිදා
 1. R
 2. 15
 3. 36
 4. 52
 5. 53
තව
0323
2021 මාර්තු මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 06
 3. 15
 4. 27
 5. 48
තව
0322
2021 මාර්තු මස, 14 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 18
 3. 23
 4. 52
 5. 59
තව
0321
2021 මාර්තු මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 33
 3. 47
 4. 50
 5. 67
තව
0320
2021 මාර්තු මස, 07 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 31
 3. 46
 4. 51
 5. 61
තව
0319
2021 මාර්තු මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Z
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 68
තව
0318
2021 පෙබරවාරි මස, 28 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 22
 3. 27
 4. 33
 5. 50
තව
0317
2021 පෙබරවාරි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. B
 2. 13
 3. 14
 4. 26
 5. 40
තව
0316
2021 පෙබරවාරි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 14
 3. 18
 4. 40
 5. 54
තව
0315
2021 පෙබරවාරි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 03
 3. 06
 4. 19
 5. 49
තව
0314
2020 දෙසැම්බර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 5
 3. 18
 4. 31
 5. 63
තව
0313
2020 නොවැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 12
 3. 28
 4. 34
 5. 51
තව
0312
2020 නොවැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. M
 2. 6
 3. 12
 4. 16
 5. 32
තව
0311
2020 නොවැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. R
 2. 33
 3. 36
 4. 37
 5. 46
තව
0310
2020 නොවැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. C
 2. 25
 3. 34
 4. 49
 5. 66
තව
0309
2020 නොවැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 12
 3. 19
 4. 44
 5. 62
තව
0308
2020 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන බදාදා
 1. I
 2. 2
 3. 49
 4. 50
 5. 61
තව
0307
2020 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 5
 3. 8
 4. 25
 5. 67
තව
0306
2020 ඔක්තෝබර් මස, 21 වන බදාදා
 1. Z
 2. 6
 3. 17
 4. 34
 5. 38
තව
0305
2020 ඔක්තෝබර් මස, 18 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 13
 3. 18
 4. 66
 5. 67
තව
0304
2020 ඔක්තෝබර් මස, 14 වන බදාදා
 1. P
 2. 4
 3. 28
 4. 65
 5. 69
තව
0303
2020 ඔක්තෝබර් මස, 11 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 20
 3. 28
 4. 38
 5. 49
තව
0302
2020 ඔක්තෝබර් මස, 07 වන බදාදා
 1. T
 2. 02
 3. 16
 4. 61
 5. 62
තව