සෙවණ ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0255
2020 ජනවාරි මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 06
 3. 11
 4. 32
 5. 63
තව
0254
2020 ජනවාරි මස, 18 වන සෙනසුරාදා
 1. Y
 2. 39
 3. 40
 4. 41
 5. 65
තව
0253
2020 ජනවාරි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 8
 3. 16
 4. 47
 5. 68
තව
0252
2020 ජනවාරි මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 20
 3. 39
 4. 49
 5. 67
තව
0251
2020 ජනවාරි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 21
 3. 45
 4. 52
 5. 53
තව
0250
2020 ජනවාරි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 11
 3. 44
 4. 45
 5. 58
තව
0249
2019 දෙසැම්බර් මස, 31 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 02
 3. 27
 4. 50
 5. 58
තව
0248
2019 දෙසැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. N
 2. 7
 3. 31
 4. 46
 5. 52
තව
0247
2019 දෙසැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. D
 2. 5
 3. 14
 4. 34
 5. 67
තව
0246
2019 දෙසැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 14
 3. 31
 4. 48
 5. 54
තව
0245
2019 දෙසැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 7
 3. 25
 4. 32
 5. 49
තව
0244
2019 දෙසැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. G
 2. 11
 3. 30
 4. 52
 5. 53
තව
0243
2019 දෙසැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 25
 3. 46
 4. 53
 5. 55
තව
0242
2019 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. B
 2. 16
 3. 31
 4. 64
 5. 68
තව
0241
2019 දෙසැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 6
 3. 18
 4. 25
 5. 36
තව
0240
2019 නොවැම්බර් මස, 30 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 18
 3. 23
 4. 35
 5. 51
තව
0239
2019 නොවැම්බර් මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 28
 3. 33
 4. 42
 5. 57
තව
0238
2019 නොවැම්බර් මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. Z
 2. 16
 3. 37
 4. 40
 5. 69
තව
0237
2019 නොවැම්බර් මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 03
 3. 26
 4. 36
 5. 55
තව
0236
2019 නොවැම්බර් මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 2
 3. 3
 4. 48
 5. 50
තව
0235
2019 නොවැම්බර් මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. R
 2. 6
 3. 16
 4. 56
 5. 58
තව
0234
2019 නොවැම්බර් මස, 09 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 18
 3. 29
 4. 40
 5. 54
තව
0233
2019 නොවැම්බර් මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. V
 2. 5
 3. 9
 4. 44
 5. 68
තව
0232
2019 නොවැම්බර් මස, 02 වන සෙනසුරාදා
 1. W
 2. 10
 3. 39
 4. 40
 5. 54
තව
0231
2019 ඔක්තෝබර් මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 02
 3. 16
 4. 39
 5. 62
තව
0230
2019 ඔක්තෝබර් මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. J
 2. 23
 3. 40
 4. 46
 5. 48
තව
0229
2019 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 17
 3. 40
 4. 43
 5. 61
තව
0228
2019 ඔක්තෝබර් මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. B
 2. 23
 3. 28
 4. 35
 5. 47
තව
0227
2019 ඔක්තෝබර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 6
 3. 21
 4. 37
 5. 45
තව
0226
2019 ඔක්තෝබර් මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 38
 3. 43
 4. 45
 5. 62
තව
0225
2019 ඔක්තෝබර් මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 5
 3. 32
 4. 63
 5. 69
තව
0224
2019 ඔක්තෝබර් මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 9
 3. 56
 4. 67
 5. 68
තව
0223
2019 ඔක්තෝබර් මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 13
 3. 35
 4. 44
 5. 62
තව
0222
2019 සැප්තැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 9
 3. 38
 4. 59
 5. 63
තව
0221
2019 සැප්තැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 2
 3. 30
 4. 39
 5. 64
තව
0220
2019 සැප්තැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 40
 3. 48
 4. 55
 5. 66
තව
0219
2019 සැප්තැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 13
 3. 15
 4. 27
 5. 51
තව
0218
2019 සැප්තැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 10
 3. 46
 4. 53
 5. 54
තව
0217
2019 සැප්තැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. R
 2. 32
 3. 37
 4. 52
 5. 53
තව
0216
2019 සැප්තැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 10
 3. 45
 4. 58
 5. 66
තව
0215
2019 සැප්තැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 14
 3. 20
 4. 31
 5. 47
තව
0214
2019 අගෝස්තු මස, 31 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 21
 3. 38
 4. 43
 5. 66
තව
0213
2019 අගෝස්තු මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 15
 3. 21
 4. 55
 5. 68
තව
0212
2019 අගෝස්තු මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 30
 3. 37
 4. 46
 5. 63
තව
0211
2019 අගෝස්තු මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 09
 3. 49
 4. 55
 5. 59
තව
0210
2019 අගෝස්තු මස, 17 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 20
 3. 40
 4. 56
 5. 63
තව
0209
2019 අගෝස්තු මස, 13 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 1
 3. 5
 4. 7
 5. 14
තව
0208
2019 අගෝස්තු මස, 10 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 10
 3. 31
 4. 34
 5. 46
තව
0207
2019 අගෝස්තු මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 28
 3. 33
 4. 67
 5. 68
තව
0206
2019 අගෝස්තු මස, 03 වන සෙනසුරාදා
 1. V
 2. 1
 3. 11
 4. 43
 5. 69
තව
0205
2019 ජූලි මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 17
 3. 42
 4. 45
 5. 58
තව
0204
2019 ජූලි මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 31
 3. 47
 4. 53
 5. 67
තව
0203
2019 ජූලි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 36
 3. 51
 4. 52
 5. 64
තව
0202
2019 ජූලි මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 4
 3. 42
 4. 54
 5. 59
තව
0201
2019 ජූලි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 11
 3. 19
 4. 47
 5. 58
තව
0200
2019 ජූලි මස, 13 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 3
 3. 23
 4. 42
 5. 66
තව
0199
2019 ජූලි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 19
 3. 24
 4. 32
 5. 33
තව
0198
2019 ජූලි මස, 06 වන සෙනසුරාදා
 1. W
 2. 12
 3. 14
 4. 20
 5. 33
තව
0197
2019 ජූලි මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 16
 3. 28
 4. 39
 5. 58
තව
0196
2019 ජූනි මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 16
 3. 28
 4. 33
 5. 38
තව
0195
2019 ජූනි මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. R
 2. 07
 3. 22
 4. 24
 5. 44
තව
Best Web 2019 Logo