නවතම ප්‍රතිඵල: 1667

වාරය: 1667

දිනය: 2022 ජනවාරි මස, 14 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 ජනවාරි මස, 14 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,554,707.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 500,000.00
1
රු. 500,000.00
2 වැනි
සුපිරි අංකය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 20,000.00
4
රු. 80,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
66
රු. 66,000.00
4 වැනි
සුපිරි අංකය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
231
රු. 46,200.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3157
රු. 315,700.00
6 වැනි
සුපිරි අංකය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
2871
රු. 172,260.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
39371
රු. 787,420.00
8 වැනි
සුපිරි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
9413
රු. 188,260.00
එකතුව
55114
2,155,840.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00