නවතම ප්‍රතිඵල: 1596

වාරය: 1596

දිනය: 2021 මැයි මස, 07 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 මැයි මස, 07 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 3,335,443.60
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 500,000.00
1
රු. 500,000.00
2 වැනි
සුපිරි අංකය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 20,000.00
11
රු. 220,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
109
රු. 109,000.00
4 වැනි
සුපිරි අංකය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
276
රු. 55,200.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4180
රු. 418,000.00
6 වැනි
සුපිරි අංකය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
3618
රු. 217,080.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
50273
රු. 1,005,460.00
8 වැනි
සුපිරි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
12182
රු. 243,640.00
එකතුව
70650
2,768,380.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo