නවතම ප්‍රතිඵල: 1544

වාරය: 1544

දිනය: 2020 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 21,294,337.08
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 500,000.00
1
රු. 500,000.00
2 වැනි
සුපිරි අංකය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 15,000.00
9
රු. 135,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
102
රු. 102,000.00
4 වැනි
සුපිරි අංකය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
296
රු. 59,200.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4340
රු. 434,000.00
6 වැනි
සුපිරි අංකය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
3904
රු. 234,240.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
54399
රු. 1,087,980.00
8 වැනි
සුපිරි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
13537
රු. 270,740.00
එකතුව
76588
2,823,160.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00