• සඳුදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 20,548,791.24

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 1522

වාරය: 1522

දිනය: 2020 අගෝස්තු මස, 01 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 අගෝස්තු මස, 01 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 20,503,687.80
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 500,000.00
1
රු. 500,000.00
2 වැනි
සුපිරි අංකය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 15,000.00
8
රු. 120,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
124
රු. 124,000.00
4 වැනි
සුපිරි අංකය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
347
රු. 69,400.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
5035
රු. 503,500.00
6 වැනි
සුපිරි අංකය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
4541
රු. 272,460.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
63270
රු. 1,265,400.00
8 වැනි
සුපිරි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
15826
රු. 316,520.00
එකතුව
89152
3,171,280.00
 

2nd Chance දිනුම් ඇදීම

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
අමතර ලොතරැයි ටිකට්පත්
අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 0.00
625
රු. 0.00
එකතුව
625
0.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2020 Logo