නවතම ප්‍රතිඵල: 1498

වාරය: 1498

දිනය: 2020 ජනවාරි මස, 25 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 ජනවාරි මස, 25 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 19,170,536.50
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ 1 වැනි ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ 2 වැනි ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු. 50,000.00
2
රු. 100,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
106
රු. 212,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
5796
රු. 579,600.00
6 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
81641
රු. 1,632,820.00
7 වැනි
සුපිරි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
12187
රු. 243,740.00
එකතුව
99735
3,968,160.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo