නවතම ප්‍රතිඵල: 1484

වාරය: 1484

දිනය: 2019 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 17,301,974.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ 1 වැනි ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
0
රු. 0.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ 2 වැනි ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු. 50,000.00
3
රු. 150,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
128
රු. 256,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
5345
රු. 534,500.00
6 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
75131
රු. 1,502,620.00
7 වැනි
සුපිරි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
11150
රු. 223,000.00
එකතුව
91758
3,666,120.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo