නවතම ප්‍රතිඵල: 1483

වාරය: 1483

දිනය: 2019 දෙසැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 දෙසැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 17,109,865.50
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ 1 වැනි ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
0
රු. 0.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ 2 වැනි ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු. 50,000.00
3
රු. 150,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
110
රු. 220,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
5027
රු. 502,700.00
6 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
69936
රු. 1,398,720.00
7 වැනි
සුපිරි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
10444
රු. 208,880.00
එකතුව
85520
2,480,300.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo