සුපිරි වාසනා ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
1497
2020 ජනවාරි මස, 20 වන සඳුදා
 1. 13
 2. 13
 3. 67
 4. 68
 5. 69
 6. 48
 7. 59
තව
1496
2020 ජනවාරි මස, 18 වන සෙනසුරාදා
 1. 8
 2. 8
 3. 9
 4. 24
 5. 68
 6. 33
 7. 21
තව
1495
2020 ජනවාරි මස, 13 වන සඳුදා
 1. 18
 2. 23
 3. 36
 4. 56
 5. 69
 6. 37
 7. 11
තව
1494
2020 ජනවාරි මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. 09
 2. 30
 3. 31
 4. 38
 5. 52
 6. 63
 7. 64
තව
1493
2020 ජනවාරි මස, 06 වන සඳුදා
 1. 3
 2. 2
 3. 15
 4. 30
 5. 60
 6. 6
 7. 24
තව
1492
2020 ජනවාරි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 13
 5. 43
 6. 32
 7. 42
තව
1491
2019 දෙසැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. 19
 2. 35
 3. 41
 4. 58
 5. 65
 6. 19
 7. 27
තව
1490
2019 දෙසැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. 20
 2. 16
 3. 39
 4. 46
 5. 61
 6. 54
 7. 59
තව
1489
2019 දෙසැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. 15
 2. 01
 3. 11
 4. 16
 5. 28
 6. 09
 7. 39
තව
1488
2019 දෙසැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. 5
 2. 18
 3. 31
 4. 45
 5. 55
 6. 25
 7. 57
තව
1487
2019 දෙසැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. 14
 2. 30
 3. 40
 4. 44
 5. 62
 6. 51
 7. 37
තව
1486
2019 දෙසැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. 23
 2. 5
 3. 37
 4. 45
 5. 65
 6. 53
 7. 60
තව
1485
2019 දෙසැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. 11
 2. 10
 3. 22
 4. 56
 5. 57
 6. 41
 7. 30
තව
1484
2019 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. 21
 2. 16
 3. 21
 4. 34
 5. 44
 6. 64
 7. 39
තව
1483
2019 දෙසැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. 13
 2. 22
 3. 43
 4. 62
 5. 63
 6. 02
 7. 30
තව
1482
2019 නොවැම්බර් මස, 30 වන සෙනසුරාදා
 1. 23
 2. 29
 3. 47
 4. 49
 5. 55
 6. 41
 7. 53
තව
1481
2019 නොවැම්බර් මස, 25 වන සඳුදා
 1. 11
 2. 21
 3. 37
 4. 46
 5. 47
 6. 36
 7. 44
තව
1480
2019 නොවැම්බර් මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. 15
 2. 2
 3. 32
 4. 39
 5. 58
 6. 38
 7. 68
තව
1479
2019 නොවැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා
 1. 08
 2. 49
 3. 53
 4. 54
 5. 55
 6. 10
 7. 48
තව
1478
2019 නොවැම්බර් මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. 1
 2. 11
 3. 14
 4. 35
 5. 48
 6. 17
 7. 16
තව
1477
2019 නොවැම්බර් මස, 11 වන සඳුදා
 1. 07
 2. 09
 3. 29
 4. 47
 5. 53
 6. 06
 7. 41
තව
1476
2019 නොවැම්බර් මස, 09 වන සෙනසුරාදා
 1. 26
 2. 13
 3. 17
 4. 46
 5. 49
 6. 18
 7. 16
තව
1475
2019 නොවැම්බර් මස, 04 වන සඳුදා
 1. 15
 2. 15
 3. 28
 4. 47
 5. 66
 6. 42
 7. 57
තව
1474
2019 නොවැම්බර් මස, 02 වන සෙනසුරාදා
 1. 22
 2. 7
 3. 8
 4. 32
 5. 37
 6. 33
 7. 55
තව
1473
2019 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. 14
 2. 07
 3. 43
 4. 45
 5. 55
 6. 27
 7. 09
තව
1472
2019 ඔක්තෝබර් මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. 14
 2. 32
 3. 41
 4. 42
 5. 56
 6. 35
 7. 67
තව
1471
2019 ඔක්තෝබර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. 02
 2. 01
 3. 10
 4. 11
 5. 59
 6. 43
 7. 46
තව
1470
2019 ඔක්තෝබර් මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. 18
 2. 5
 3. 10
 4. 38
 5. 65
 6. 28
 7. 68
තව
1469
2019 ඔක්තෝබර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. 15
 2. 06
 3. 14
 4. 46
 5. 67
 6. 33
 7. 47
තව
1468
2019 ඔක්තෝබර් මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. 18
 2. 24
 3. 34
 4. 45
 5. 66
 6. 67
 7. 53
තව
1467
2019 ඔක්තෝබර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. 8
 2. 1
 3. 21
 4. 29
 5. 39
 6. 65
 7. 8
තව
1466
2019 ඔක්තෝබර් මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. 23
 2. 33
 3. 45
 4. 47
 5. 65
 6. 12
 7. 55
තව
1465
2019 සැප්තැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. 18
 2. 9
 3. 25
 4. 59
 5. 61
 6. 3
 7. 14
තව
1464
2019 සැප්තැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. 23
 2. 11
 3. 40
 4. 42
 5. 48
 6. 1
 7. 3
තව
1463
2019 සැප්තැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. 11
 2. 30
 3. 43
 4. 44
 5. 66
 6. 01
 7. 50
තව
1462
2019 සැප්තැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. 5
 2. 7
 3. 14
 4. 44
 5. 51
 6. 45
 7. 40
තව
1461
2019 සැප්තැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. 3
 2. 45
 3. 53
 4. 56
 5. 68
 6. 42
 7. 40
තව
1460
2019 සැප්තැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. 23
 2. 11
 3. 28
 4. 36
 5. 42
 6. 63
 7. 33
තව
1459
2019 සැප්තැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. 4
 2. 2
 3. 4
 4. 50
 5. 59
 6. 51
 7. 35
තව
1458
2019 සැප්තැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. 22
 2. 17
 3. 26
 4. 40
 5. 52
 6. 30
 7. 41
තව
1457
2019 සැප්තැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. 26
 2. 08
 3. 12
 4. 52
 5. 54
 6. 44
 7. 32
තව
1456
2019 අගෝස්තු මස, 31 වන සෙනසුරාදා
 1. 23
 2. 10
 3. 39
 4. 45
 5. 58
 6. 1
 7. 8
තව
1455
2019 අගෝස්තු මස, 26 වන සඳුදා
 1. 04
 2. 17
 3. 20
 4. 46
 5. 64
 6. 51
 7. 45
තව
1454
2019 අගෝස්තු මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. 26
 2. 6
 3. 46
 4. 61
 5. 68
 6. 63
 7. 20
තව
1453
2019 අගෝස්තු මස, 19 වන සඳුදා
 1. 08
 2. 14
 3. 21
 4. 23
 5. 62
 6. 01
 7. 50
තව
1452
2019 අගෝස්තු මස, 17 වන සෙනසුරාදා
 1. 9
 2. 6
 3. 14
 4. 42
 5. 46
 6. 63
 7. 32
තව
1451
2019 අගෝස්තු මස, 12 වන සඳුදා
 1. 24
 2. 02
 3. 16
 4. 18
 5. 30
 6. 07
 7. 01
තව
1450
2019 අගෝස්තු මස, 10 වන සෙනසුරාදා
 1. 3
 2. 14
 3. 22
 4. 29
 5. 51
 6. 26
 7. 66
තව
1449
2019 අගෝස්තු මස, 05 වන සඳුදා
 1. 1
 2. 10
 3. 46
 4. 48
 5. 61
 6. 27
 7. 17
තව
1448
2019 අගෝස්තු මස, 03 වන සෙනසුරාදා
 1. 2
 2. 13
 3. 14
 4. 37
 5. 48
 6. 29
 7. 10
තව
1447
2019 ජූලි මස, 29 වන සඳුදා
 1. 21
 2. 02
 3. 04
 4. 27
 5. 37
 6. 63
 7. 40
තව
1446
2019 ජූලි මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. 7
 2. 4
 3. 19
 4. 56
 5. 64
 6. 38
 7. 52
තව
1445
2019 ජූලි මස, 22 වන සඳුදා
 1. 22
 2. 26
 3. 42
 4. 52
 5. 58
 6. 36
 7. 68
තව
1444
2019 ජූලි මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. 16
 2. 40
 3. 46
 4. 52
 5. 69
 6. 59
 7. 44
තව
1443
2019 ජූලි මස, 15 වන සඳුදා
 1. 18
 2. 17
 3. 37
 4. 51
 5. 63
 6. 42
 7. 66
තව
1442
2019 ජූලි මස, 13 වන සෙනසුරාදා
 1. 21
 2. 8
 3. 18
 4. 61
 5. 67
 6. 7
 7. 51
තව
1441
2019 ජූලි මස, 08 වන සඳුදා
 1. 6
 2. 3
 3. 13
 4. 15
 5. 17
 6. 49
 7. 55
තව
1440
2019 ජූලි මස, 06 වන සෙනසුරාදා
 1. 14
 2. 8
 3. 10
 4. 19
 5. 67
 6. 54
 7. 49
තව
1439
2019 ජූලි මස, 01 වන සඳුදා
 1. 12
 2. 01
 3. 16
 4. 37
 5. 51
 6. 59
 7. 35
තව
1438
2019 ජූනි මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. 22
 2. 4
 3. 36
 4. 39
 5. 66
 6. 50
 7. 5
තව
1437
2019 ජූනි මස, 24 වන සඳුදා
 1. 20
 2. 10
 3. 31
 4. 60
 5. 63
 6. 43
 7. 09
තව
1436
2019 ජූනි මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. 24
 2. 13
 3. 14
 4. 38
 5. 62
 6. 5
 7. 51
තව
Best Web 2019 Logo