සුපිරි වාසනා ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
1578
2021 පෙබරවාරි මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. 6
 2. 9
 3. 39
 4. 52
 5. 55
තව
1577
2021 පෙබරවාරි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. 14
 2. 15
 3. 17
 4. 29
 5. 48
තව
1576
2021 පෙබරවාරි මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. 12
 2. 2
 3. 14
 4. 34
 5. 51
තව
1575
2021 පෙබරවාරි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. 3
 2. 3
 3. 28
 4. 32
 5. 44
තව
1574
2021 පෙබරවාරි මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. 02
 2. 25
 3. 29
 4. 50
 5. 62
තව
1573
2021 පෙබරවාරි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. 05
 2. 10
 3. 21
 4. 36
 5. 55
තව
1572
2021 පෙබරවාරි මස, 05 වන සිකුරාදා
 1. 8
 2. 14
 3. 29
 4. 47
 5. 55
තව
1571
2021 පෙබරවාරි මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. 6
 2. 23
 3. 37
 4. 49
 5. 59
තව
1570
2021 ජනවාරි මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. 01
 2. 04
 3. 24
 4. 47
 5. 55
තව
1569
2021 ජනවාරි මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. 9
 2. 12
 3. 13
 4. 47
 5. 51
තව
1568
2021 ජනවාරි මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. 7
 2. 9
 3. 14
 4. 25
 5. 42
තව
1567
2021 ජනවාරි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. 14
 2. 03
 3. 06
 4. 07
 5. 28
තව
1566
2021 ජනවාරි මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. 1
 2. 2
 3. 9
 4. 47
 5. 55
තව
1565
2021 ජනවාරි මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. 06
 2. 33
 3. 40
 4. 43
 5. 46
තව
1564
2021 ජනවාරි මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. 14
 2. 10
 3. 28
 4. 45
 5. 50
තව
1563
2021 ජනවාරි මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. 13
 2. 24
 3. 26
 4. 27
 5. 46
තව
1562
2021 ජනවාරි මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. 8
 2. 29
 3. 31
 4. 39
 5. 53
තව
1561
2020 දෙසැම්බර් මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. 5
 2. 4
 3. 5
 4. 17
 5. 58
තව
1560
2020 දෙසැම්බර් මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. 6
 2. 4
 3. 31
 4. 44
 5. 59
තව
1559
2020 දෙසැම්බර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. 12
 2. 9
 3. 37
 4. 46
 5. 56
තව
1558
2020 දෙසැම්බර් මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. 10
 2. 2
 3. 12
 4. 37
 5. 60
තව
1557
2020 දෙසැම්බර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. 14
 2. 1
 3. 3
 4. 43
 5. 48
තව
1556
2020 දෙසැම්බර් මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. 4
 2. 1
 3. 16
 4. 18
 5. 59
තව
1555
2020 දෙසැම්බර් මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. 13
 2. 30
 3. 53
 4. 55
 5. 62
තව
1554
2020 දෙසැම්බර් මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. 3
 2. 13
 3. 17
 4. 32
 5. 47
තව
1553
2020 දෙසැම්බර් මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. 15
 2. 17
 3. 19
 4. 49
 5. 63
තව
1552
2020 නොවැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. 8
 2. 15
 3. 29
 4. 33
 5. 60
තව
1551
2020 නොවැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. 9
 2. 6
 3. 45
 4. 53
 5. 56
තව
1550
2020 නොවැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. 12
 2. 30
 3. 38
 4. 51
 5. 61
තව
1549
2020 නොවැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. 1
 2. 26
 3. 34
 4. 40
 5. 56
තව
1548
2020 ඔක්තෝබර් මස, 31 වන සෙනසුරාදා
 1. 9
 2. 9
 3. 26
 4. 34
 5. 45
තව
1547
2020 ඔක්තෝබර් මස, 26 වන සඳුදා
 1. 6
 2. 15
 3. 22
 4. 41
 5. 42
තව
1546
2020 ඔක්තෝබර් මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. 7
 2. 3
 3. 32
 4. 53
 5. 60
තව
1545
2020 ඔක්තෝබර් මස, 19 වන සඳුදා
 1. 2
 2. 1
 3. 32
 4. 36
 5. 41
තව
1544
2020 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන සෙනසුරාදා
 1. 9
 2. 7
 3. 13
 4. 41
 5. 60
තව
1543
2020 ඔක්තෝබර් මස, 12 වන සඳුදා
 1. 5
 2. 24
 3. 27
 4. 43
 5. 44
තව
1542
2020 ඔක්තෝබර් මස, 10 වන සෙනසුරාදා
 1. 8
 2. 23
 3. 30
 4. 55
 5. 56
තව
1541
2020 ඔක්තෝබර් මස, 05 වන සඳුදා
 1. 12
 2. 18
 3. 39
 4. 47
 5. 61
තව
1540
2020 ඔක්තෝබර් මස, 03 වන සෙනසුරාදා
 1. 10
 2. 36
 3. 53
 4. 54
 5. 55
තව
1539
2020 සැප්තැම්බර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. 06
 2. 30
 3. 40
 4. 41
 5. 58
තව
1538
2020 සැප්තැම්බර් මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. 3
 2. 34
 3. 52
 4. 55
 5. 63
තව
1537
2020 සැප්තැම්බර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. 01
 2. 01
 3. 33
 4. 37
 5. 57
තව
1536
2020 සැප්තැම්බර් මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. 4
 2. 2
 3. 16
 4. 34
 5. 46
තව
1535
2020 සැප්තැම්බර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. 04
 2. 05
 3. 06
 4. 09
 5. 10
තව
1534
2020 සැප්තැම්බර් මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. 7
 2. 21
 3. 40
 4. 43
 5. 44
තව
1533
2020 සැප්තැම්බර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. 1
 2. 5
 3. 20
 4. 33
 5. 60
තව
1532
2020 සැප්තැම්බර් මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. 11
 2. 12
 3. 45
 4. 50
 5. 55
තව
1531
2020 අගෝස්තු මස, 31 වන සඳුදා
 1. 13
 2. 7
 3. 9
 4. 18
 5. 55
තව
1530
2020 අගෝස්තු මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. 15
 2. 11
 3. 33
 4. 45
 5. 52
තව
1529
2020 අගෝස්තු මස, 24 වන සඳුදා
 1. 05
 2. 11
 3. 30
 4. 35
 5. 55
තව
1528
2020 අගෝස්තු මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. 7
 2. 14
 3. 39
 4. 59
 5. 60
තව
1527
2020 අගෝස්තු මස, 17 වන සඳුදා
 1. 06
 2. 01
 3. 04
 4. 10
 5. 63
තව
1526
2020 අගෝස්තු මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. 4
 2. 4
 3. 13
 4. 22
 5. 61
තව
1525
2020 අගෝස්තු මස, 10 වන සඳුදා
 1. 14
 2. 10
 3. 41
 4. 47
 5. 57
 1. 3
 2. 8
 3. 2
තව
1524
2020 අගෝස්තු මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. 3
 2. 5
 3. 7
 4. 27
 5. 47
 1. 0
 2. 6
 3. 0
තව
1523
2020 අගෝස්තු මස, 03 වන සඳුදා
 1. 15
 2. 23
 3. 24
 4. 30
 5. 47
 1. 0
 2. 6
 3. 3
තව
1522
2020 අගෝස්තු මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. 10
 2. 3
 3. 21
 4. 50
 5. 62
 1. 0
 2. 7
 3. 7
තව
1521
2020 ජූලි මස, 27 වන සඳුදා
 1. 05
 2. 05
 3. 09
 4. 35
 5. 41
 1. 3
 2. 2
 3. 5
තව
0317
2021 ජනවාරි මස, 10 වන ඉරිදා
තව