සුපිරි වාසනා ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
1515
2020 මැයි මස, 20 වන බදාදා
 1. 25
 2. 1
 3. 10
 4. 21
 5. 24
 6. 51
 7. 17
තව
1514
2020 මැයි මස, 20 වන බදාදා
 1. 5
 2. 4
 3. 5
 4. 42
 5. 51
 6. 20
 7. 60
තව
1513
2020 මාර්තු මස, 16 වන සඳුදා
 1. 15
 2. 28
 3. 33
 4. 50
 5. 66
 6. 21
 7. 09
තව
1512
2020 මාර්තු මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. 18
 2. 08
 3. 31
 4. 32
 5. 69
 6. 30
 7. 09
තව
1511
2020 මාර්තු මස, 09 වන සඳුදා
 1. 4
 2. 18
 3. 27
 4. 42
 5. 57
 6. 25
 7. 59
තව
1510
2020 මාර්තු මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. 12
 2. 2
 3. 19
 4. 56
 5. 66
 6. 68
 7. 34
තව
1509
2020 මාර්තු මස, 02 වන සඳුදා
 1. 11
 2. 03
 3. 27
 4. 50
 5. 52
 6. 68
 7. 29
තව
1508
2020 පෙබරවාරි මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. 7
 2. 11
 3. 26
 4. 60
 5. 64
 6. 43
 7. 56
තව
1507
2020 පෙබරවාරි මස, 24 වන සඳුදා
 1. 05
 2. 05
 3. 55
 4. 62
 5. 66
 6. 36
 7. 40
තව
1506
2020 පෙබරවාරි මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. 2
 2. 3
 3. 17
 4. 50
 5. 59
 6. 38
 7. 22
තව
1505
2020 පෙබරවාරි මස, 17 වන සඳුදා
 1. 15
 2. 16
 3. 24
 4. 43
 5. 60
 6. 50
 7. 67
තව
1504
2020 පෙබරවාරි මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. 8
 2. 6
 3. 13
 4. 56
 5. 61
 6. 5
 7. 55
තව
1503
2020 පෙබරවාරි මස, 10 වන සඳුදා
 1. 20
 2. 21
 3. 35
 4. 52
 5. 63
 6. 02
 7. 48
තව
1502
2020 පෙබරවාරි මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. 24
 2. 12
 3. 18
 4. 51
 5. 56
 6. 21
 7. 41
තව
1501
2020 පෙබරවාරි මස, 03 වන සඳුදා
 1. 26
 2. 21
 3. 25
 4. 55
 5. 67
 6. 14
 7. 62
තව
1500
2020 පෙබරවාරි මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. 19
 2. 24
 3. 55
 4. 65
 5. 66
 6. 25
 7. 54
තව
1499
2020 ජනවාරි මස, 27 වන සඳුදා
 1. 22
 2. 23
 3. 34
 4. 60
 5. 65
 6. 68
 7. 49
තව
1498
2020 ජනවාරි මස, 25 වන සෙනසුරාදා
 1. 6
 2. 8
 3. 25
 4. 40
 5. 62
 6. 54
 7. 12
තව
1497
2020 ජනවාරි මස, 20 වන සඳුදා
 1. 13
 2. 13
 3. 67
 4. 68
 5. 69
 6. 48
 7. 59
තව
1496
2020 ජනවාරි මස, 18 වන සෙනසුරාදා
 1. 8
 2. 8
 3. 9
 4. 24
 5. 68
 6. 33
 7. 21
තව
1495
2020 ජනවාරි මස, 13 වන සඳුදා
 1. 18
 2. 23
 3. 36
 4. 56
 5. 69
 6. 37
 7. 11
තව
1494
2020 ජනවාරි මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. 09
 2. 30
 3. 31
 4. 38
 5. 52
 6. 63
 7. 64
තව
1493
2020 ජනවාරි මස, 06 වන සඳුදා
 1. 3
 2. 2
 3. 15
 4. 30
 5. 60
 6. 6
 7. 24
තව
1492
2020 ජනවාරි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 13
 5. 43
 6. 32
 7. 42
තව
1491
2019 දෙසැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. 19
 2. 35
 3. 41
 4. 58
 5. 65
 6. 19
 7. 27
තව
1490
2019 දෙසැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. 20
 2. 16
 3. 39
 4. 46
 5. 61
 6. 54
 7. 59
තව
1489
2019 දෙසැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. 15
 2. 01
 3. 11
 4. 16
 5. 28
 6. 09
 7. 39
තව
1488
2019 දෙසැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. 5
 2. 18
 3. 31
 4. 45
 5. 55
 6. 25
 7. 57
තව
1487
2019 දෙසැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. 14
 2. 30
 3. 40
 4. 44
 5. 62
 6. 51
 7. 37
තව
1486
2019 දෙසැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. 23
 2. 5
 3. 37
 4. 45
 5. 65
 6. 53
 7. 60
තව
1485
2019 දෙසැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. 11
 2. 10
 3. 22
 4. 56
 5. 57
 6. 41
 7. 30
තව
1484
2019 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. 21
 2. 16
 3. 21
 4. 34
 5. 44
 6. 64
 7. 39
තව