සුපිරි වාසනා ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
1434
2019 ජූනි මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. 19
 2. 35
 3. 51
 4. 52
 5. 69
 6. 45
 7. 26
තව
1433
2019 ජූනි මස, 10 වන සඳුදා
 1. 02
 2. 16
 3. 28
 4. 30
 5. 66
 6. 40
 7. 45
තව
1432
2019 ජූනි මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. 22
 2. 25
 3. 26
 4. 40
 5. 64
 6. 28
 7. 62
තව
1431
2019 ජූනි මස, 03 වන සඳුදා
 1. 20
 2. 12
 3. 23
 4. 27
 5. 52
 6. 02
 7. 01
තව
1430
2019 ජූනි මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. 5
 2. 8
 3. 15
 4. 24
 5. 62
 6. 43
 7. 68
තව
1429
2019 මැයි මස, 27 වන සඳුදා
 1. 01
 2. 33
 3. 43
 4. 52
 5. 55
 6. 15
 7. 30
තව
1428
2019 මැයි මස, 25 වන සෙනසුරාදා
 1. 26
 2. 25
 3. 27
 4. 32
 5. 40
 6. 26
 7. 67
තව
1427
2019 මැයි මස, 20 වන සඳුදා
 1. 2
 2. 6
 3. 16
 4. 33
 5. 36
 6. 63
 7. 41
තව
1426
2019 මැයි මස, 13 වන සඳුදා
 1. 12
 2. 14
 3. 36
 4. 48
 5. 51
 6. 52
 7. 38
තව
1425
2019 මැයි මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. 2
 2. 8
 3. 35
 4. 49
 5. 57
 6. 29
 7. 11
තව
1424
2019 මැයි මස, 06 වන සඳුදා
 1. 12
 2. 19
 3. 22
 4. 31
 5. 57
 6. 20
 7. 63
තව
1423
2019 මැයි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. 3
 2. 2
 3. 10
 4. 54
 5. 66
 6. 44
 7. 64
තව
1422
2019 අප්‍රේල් මස, 29 වන සඳුදා
 1. 24
 2. 07
 3. 23
 4. 40
 5. 66
 6. 08
 7. 24
තව
1421
2019 අප්‍රේල් මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. 26
 2. 12
 3. 15
 4. 42
 5. 45
 6. 31
 7. 28
තව
1420
2019 අප්‍රේල් මස, 22 වන සඳුදා
 1. 7
 2. 18
 3. 27
 4. 46
 5. 68
 6. 26
 7. 54
තව
1419
2019 අප්‍රේල් මස, 08 වන සඳුදා
 1. 13
 2. 2
 3. 13
 4. 51
 5. 61
 6. 34
 7. 56
තව
1418
2019 අප්‍රේල් මස, 06 වන සෙනසුරාදා
 1. 22
 2. 2
 3. 17
 4. 47
 5. 68
 6. 41
 7. 33
තව
1417
2019 අප්‍රේල් මස, 01 වන සඳුදා
 1. 7
 2. 26
 3. 36
 4. 45
 5. 57
 6. 25
 7. 20
තව
1416
2019 මාර්තු මස, 30 වන සෙනසුරාදා
 1. 23
 2. 33
 3. 49
 4. 67
 5. 69
 6. 62
 7. 64
තව
1415
2019 මාර්තු මස, 25 වන සඳුදා
 1. 11
 2. 39
 3. 50
 4. 51
 5. 61
 6. 16
 7. 49
තව
1414
2019 මාර්තු මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. 9
 2. 12
 3. 19
 4. 25
 5. 54
 6. 4
 7. 66
තව
1413
2019 මාර්තු මස, 18 වන සඳුදා
 1. 03
 2. 21
 3. 38
 4. 42
 5. 66
 6. 15
 7. 58
තව
1412
2019 මාර්තු මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. 11
 2. 3
 3. 16
 4. 62
 5. 65
 6. 59
 7. 68
තව
1411
2019 මාර්තු මස, 11 වන සඳුදා
 1. 21
 2. 10
 3. 44
 4. 51
 5. 64
 6. 55
 7. 3
තව
1410
2019 මාර්තු මස, 09 වන සෙනසුරාදා
 1. 26
 2. 3
 3. 26
 4. 47
 5. 54
 6. 10
 7. 60
තව
1409
2019 මාර්තු මස, 04 වන සඳුදා
 1. 8
 2. 2
 3. 9
 4. 44
 5. 63
 6. 16
 7. 36
තව
1408
2019 මාර්තු මස, 02 වන සෙනසුරාදා
 1. 9
 2. 6
 3. 36
 4. 41
 5. 46
 6. 48
 7. 38
තව
1407
2019 පෙබරවාරි මස, 25 වන සඳුදා
 1. 9
 2. 29
 3. 44
 4. 60
 5. 62
 6. 33
 7. 41
තව
1406
2019 පෙබරවාරි මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. 1
 2. 1
 3. 19
 4. 58
 5. 62
 6. 61
 7. 20
තව
1405
2019 පෙබරවාරි මස, 18 වන සඳුදා
 1. 26
 2. 38
 3. 43
 4. 44
 5. 50
 6. 8
 7. 34
තව
1404
2019 පෙබරවාරි මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. 04
 2. 12
 3. 14
 4. 40
 5. 41
 6. 05
 7. 69
තව
1403
2019 පෙබරවාරි මස, 11 වන සඳුදා
 1. 20
 2. 6
 3. 45
 4. 46
 5. 67
 6. 5
 7. 36
තව
1402
2019 පෙබරවාරි මස, 09 වන සෙනසුරාදා
 1. 18
 2. 1
 3. 14
 4. 51
 5. 63
 6. 48
 7. 67
තව
1401
2019 පෙබරවාරි මස, 04 වන සඳුදා
 1. 9
 2. 30
 3. 49
 4. 57
 5. 60
 6. 13
 7. 20
තව
1400
2019 පෙබරවාරි මස, 02 වන සෙනසුරාදා
 1. 16
 2. 6
 3. 34
 4. 47
 5. 51
 6. 12
 7. 25
තව
1399
2019 ජනවාරි මස, 28 වන සඳුදා
 1. 25
 2. 1
 3. 13
 4. 23
 5. 38
 6. 6
 7. 62
තව
1398
2019 ජනවාරි මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. 21
 2. 10
 3. 24
 4. 26
 5. 61
 6. 16
 7. 21
තව
1397
2019 ජනවාරි මස, 21 වන සඳුදා
 1. 5
 2. 7
 3. 22
 4. 43
 5. 66
 6. 1
 7. 63
තව
1396
2019 ජනවාරි මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. 16
 2. 18
 3. 24
 4. 27
 5. 50
 6. 61
 7. 10
තව
1395
2019 ජනවාරි මස, 14 වන සඳුදා
 1. 19
 2. 15
 3. 49
 4. 54
 5. 68
 6. 27
 7. 12
තව
1394
2019 ජනවාරි මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. 22
 2. 18
 3. 43
 4. 46
 5. 54
 6. 25
 7. 21
තව
1393
2019 ජනවාරි මස, 07 වන සඳුදා
 1. 15
 2. 35
 3. 40
 4. 53
 5. 67
 6. 60
 7. 43
තව
1392
2019 ජනවාරි මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. 19
 2. 2
 3. 30
 4. 39
 5. 65
 6. 29
 7. 40
තව
1391
2018 දෙසැම්බර් මස, 31 වන සඳුදා
 1. 7
 2. 10
 3. 14
 4. 21
 5. 68
 6. 32
 7. 61
තව
1390
2018 දෙසැම්බර් මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. 7
 2. 4
 3. 26
 4. 31
 5. 42
 6. 1
 7. 19
තව
1389
2018 දෙසැම්බර් මස, 24 වන සඳුදා
 1. 5
 2. 3
 3. 40
 4. 57
 5. 66
 6. 36
 7. 35
තව
1388
2018 දෙසැම්බර් මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. 14
 2. 16
 3. 47
 4. 62
 5. 64
 6. 42
 7. 48
තව
1387
2018 දෙසැම්බර් මස, 17 වන සඳුදා
 1. 17
 2. 3
 3. 15
 4. 25
 5. 59
 6. 21
 7. 67
තව
1386
2018 දෙසැම්බර් මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. 8
 2. 7
 3. 9
 4. 19
 5. 26
 6. 8
 7. 38
තව
1385
2018 දෙසැම්බර් මස, 10 වන සඳුදා
 1. 13
 2. 4
 3. 6
 4. 37
 5. 41
 6. 11
 7. 31
තව
1384
2018 දෙසැම්බර් මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. 18
 2. 12
 3. 19
 4. 28
 5. 65
 6. 27
 7. 31
තව
1383
2018 දෙසැම්බර් මස, 03 වන සඳුදා
 1. 19
 2. 2
 3. 20
 4. 21
 5. 51
 6. 10
 7. 69
තව
1382
2018 දෙසැම්බර් මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. 6
 2. 43
 3. 59
 4. 63
 5. 65
 6. 38
 7. 18
තව
1381
2018 නොවැම්බර් මස, 26 වන සඳුදා
 1. 05
 2. 05
 3. 20
 4. 41
 5. 42
 6. 57
 7. 64
තව
1380
2018 නොවැම්බර් මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. 17
 2. 8
 3. 56
 4. 57
 5. 66
 6. 16
 7. 50
තව
1379
2018 නොවැම්බර් මස, 19 වන සඳුදා
 1. 23
 2. 27
 3. 30
 4. 49
 5. 68
 6. 14
 7. 9
තව
1378
2018 නොවැම්බර් මස, 17 වන සෙනසුරාදා
 1. 15
 2. 11
 3. 27
 4. 30
 5. 56
 6. 7
 7. 64
තව