සම්පත ලග්න වරම ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0002
2021 මාර්තු මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 9
 3. 5
 4. 2
 5. 5
 6. 7
 7. 2
 1. මිථුන
 2. 39
 3. 71
 4. 84
තව
0001
2021 පෙබරවාරි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 9
 3. 4
 4. 9
 5. 4
 6. 6
 7. 8
 1. කටක
 2. 42
 3. 64
 4. 76
තව