සම්පත ලග්න වරම ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0005
2021 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Z
 2. 8
 3. 5
 4. 4
 5. 0
 6. 5
 7. 2
 1. තුලා
 2. 16
 3. 39
 4. 62
තව
0004
2021 ජූලි මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 2
 3. 0
 4. 4
 5. 5
 6. 1
 7. 5
 1. මේෂ
 2. 17
 3. 37
 4. 84
තව
0003
2021 අප්‍රේල් මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 2
 3. 5
 4. 2
 5. 7
 6. 1
 7. 2
 1. කන්‍යා
 2. 17
 3. 18
 4. 80
තව