නවතම ප්‍රතිඵල: 1684

වාරය: 1684

දිනය: 2022 ජනවාරි මස, 14 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 ජනවාරි මස, 14 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 27,170,518.70
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 500,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
0
රු. 0.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
45
රු. 45,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
123
රු. 24,600.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3074
රු. 307,400.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
2578
රු. 103,120.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
62714
රු. 1,254,280.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
14357
රු. 287,140.00
එකතුව
82891
2,021,540.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00