නවතම ප්‍රතිඵල: 1678

වාරය: 1678

දිනය: 2021 මැයි මස, 03 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 මැයි මස, 03 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 27,096,429.90
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 500,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
55
රු. 55,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
161
රු. 32,200.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3670
රු. 367,000.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
2887
රු. 115,480.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
74334
රු. 1,486,680.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
16897
රු. 337,940.00
එකතුව
98006
2,594,300.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00