නවතම ප්‍රතිඵල: 1535

වාරය: 1535

දිනය: 2019 මාර්තු මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

 

 

Motor Car Winning Ticket

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
1 0591331 N080121 Mr.Wasantha Jayaweera MATARA Waligama 

 

 

Ladies Scooter Winning Ticket

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
2 1016970 N010131 Mr.B H Susantha Silva COLOMBO Maharagama 

 

 

Gold Coins Winning Tickets

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
3 0398468 N100488 Mr.S.M.C.S.Samarakon KURUNEGALA Nikaweratiya 
4 1129551 N170158 Mr.M.G.G. Harischandra KEGALLE Ranwala 
5 1223146 N120143 Mr.K.Jayantha Perera ANURADHAPURA Anuradapura 
6 0261483 N160250 Mr.B.A.D.I.Kumara Rupasingha RATNAPURA Rathnapura 
7 0880861 N020227 Mr.J.A. Sunanda GAMPAHA Bollagala 
8 0135608 N020301 Mr.K.A. Sunil GAMPAHA Wathupitiwala 
9 0785659 N030089 Mr.K. Nihal Silva KALUTARA Millagaha 
10 0424680 N190063 Mr.H.M.Jayasundara AMPARA Mahaoya 
11 0935335 N110003 Mr.M.N.M.Waas PUTTALAM Wennappuwa 
12 0001349 N010289 Mr.P Piyasiri Perera COLOMBO Gothatuwa 

ත්‍යාග රටාව - 2019 මාර්තු මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 15,711,369.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
18
රු. 1,800,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
344
රු. 688,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 500.00
687
රු. 343,500.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
17325
රු. 1,732,500.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
10261
රු. 615,660.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
257113
රු. 5,142,260.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
42531
රු. 850,620.00
එකතුව
328280
12,172,540.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
මෝටර් රථය
Special No. Matching
මෝටර් රථය
1
මෝටර් රථය
කාන්තා යතුරුපැදි
Special No. Matching
කාන්තා යතුරුපැදි
1
කාන්තා යතුරුපැදි
රන් කාසි
Special No. Matching
රන් කාසි
10
10 X රන් කාසි
එකතුව
12
0.00