නවතම ප්‍රතිඵල: 1521

වාරය: 1521

දිනය: 2018 දෙසැම්බර් මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2018 දෙසැම්බර් මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
ස්ටාර් සුපිරි ත්‍යාගය
1 වැනි ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000.00
0
රු. 0.00
ෆොර්චූන් සුපිරි ත්‍යාගය
2 වැනි ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 3,211,369.20
0
රු. 0.00
ලකී සුපිරි ත්‍යාගය
3 වැනි ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,500,000.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
1
රු. 100,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
87
රු. 174,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4718
රු. 471,800.00
5 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
71781
රු. 1,435,620.00
6 වැනි
ඕනෑම ඉංග්‍රීසි අකුරක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
34689
රු. 693,780.00
එකතුව
111276
2,875,200.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00