වාසනා සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
1668
2021 පෙබරවාරි මස, 22 වන සඳුදා
 1. F
 2. 7
 3. 24
 4. 51
 5. 73
තව
1667
2021 පෙබරවාරි මස, 15 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 4
 3. 31
 4. 42
 5. 81
තව
1666
2021 පෙබරවාරි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 03
 3. 27
 4. 35
 5. 65
තව
1665
2021 පෙබරවාරි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 04
 3. 41
 4. 55
 5. 60
තව
1664
2021 පෙබරවාරි මස, 08 වන සඳුදා
 1. N
 2. 6
 3. 14
 4. 63
 5. 68
තව
1663
2021 පෙබරවාරි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 36
 3. 49
 4. 52
 5. 57
තව
1662
2021 පෙබරවාරි මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 12
 3. 32
 4. 42
 5. 71
තව
1661
2021 පෙබරවාරි මස, 01 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 5
 3. 18
 4. 27
 5. 62
තව
1660
2021 ජනවාරි මස, 31 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 13
 3. 34
 4. 47
 5. 59
තව
1659
2021 ජනවාරි මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 01
 3. 04
 4. 64
 5. 69
තව
1658
2021 ජනවාරි මස, 25 වන සඳුදා
 1. X
 2. 23
 3. 25
 4. 48
 5. 70
තව
1657
2021 ජනවාරි මස, 24 වන ඉරිදා
 1. X
 2. 41
 3. 60
 4. 65
 5. 73
තව
1656
2021 ජනවාරි මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 01
 3. 09
 4. 20
 5. 28
තව
1655
2021 ජනවාරි මස, 18 වන සඳුදා
 1. M
 2. 46
 3. 55
 4. 67
 5. 73
තව
1654
2021 ජනවාරි මස, 17 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 12
 3. 31
 4. 38
 5. 71
තව
1653
2021 ජනවාරි මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 33
 3. 34
 4. 41
 5. 51
තව
1652
2021 ජනවාරි මස, 11 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 21
 3. 46
 4. 64
 5. 69
තව
1651
2021 ජනවාරි මස, 10 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 11
 3. 13
 4. 16
 5. 17
තව
1650
2021 ජනවාරි මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 20
 3. 27
 4. 58
 5. 61
තව
1649
2021 ජනවාරි මස, 04 වන සඳුදා
 1. G
 2. 7
 3. 50
 4. 60
 5. 61
තව
1648
2021 ජනවාරි මස, 03 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 09
 3. 44
 4. 49
 5. 62
තව
1647
2020 දෙසැම්බර් මස, 31 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 26
 3. 50
 4. 53
 5. 65
තව
1646
2020 දෙසැම්බර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. B
 2. 4
 3. 8
 4. 25
 5. 64
තව
1645
2020 දෙසැම්බර් මස, 27 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 35
 3. 45
 4. 48
 5. 58
තව
1644
2020 දෙසැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 6
 3. 25
 4. 60
 5. 71
තව
1643
2020 දෙසැම්බර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. J
 2. 12
 3. 14
 4. 30
 5. 60
තව
1642
2020 දෙසැම්බර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 1
 3. 4
 4. 23
 5. 40
තව
1641
2020 දෙසැම්බර් මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 10
 3. 20
 4. 22
 5. 52
තව
1640
2020 දෙසැම්බර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 6
 3. 10
 4. 39
 5. 69
තව
1639
2020 දෙසැම්බර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. O
 2. 9
 3. 10
 4. 49
 5. 55
තව
1638
2020 දෙසැම්බර් මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 3
 3. 43
 4. 54
 5. 58
තව
1637
2020 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. A
 2. 9
 3. 12
 4. 20
 5. 57
තව
1636
2020 දෙසැම්බර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 2
 3. 8
 4. 19
 5. 67
තව
1635
2020 දෙසැම්බර් මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 5
 3. 34
 4. 50
 5. 71
තව
1634
2020 නොවැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 10
 3. 23
 4. 50
 5. 68
තව
1633
2020 නොවැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 19
 3. 20
 4. 26
 5. 70
තව
1632
2020 නොවැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Z
 2. 7
 3. 18
 4. 27
 5. 57
තව
1631
2020 නොවැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. B
 2. 22
 3. 28
 4. 37
 5. 53
තව
1630
2020 නොවැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. B
 2. 12
 3. 22
 4. 58
 5. 68
තව
1629
2020 නොවැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. U
 2. 43
 3. 45
 4. 51
 5. 53
තව
1628
2020 නොවැම්බර් මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 2
 3. 12
 4. 28
 5. 36
තව
1627
2020 නොවැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. R
 2. 3
 3. 28
 4. 60
 5. 61
තව
1626
2020 ඔක්තෝබර් මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 8
 3. 15
 4. 70
 5. 72
තව
1625
2020 ඔක්තෝබර් මස, 26 වන සඳුදා
 1. V
 2. 17
 3. 21
 4. 24
 5. 51
තව
1624
2020 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. I
 2. 48
 3. 65
 4. 71
 5. 72
තව
1623
2020 ඔක්තෝබර් මස, 19 වන සඳුදා
 1. K
 2. 18
 3. 40
 4. 43
 5. 48
තව
1622
2020 ඔක්තෝබර් මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 45
 3. 49
 4. 52
 5. 67
තව
1621
2020 ඔක්තෝබර් මස, 12 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 3
 3. 41
 4. 72
 5. 73
තව
1620
2020 ඔක්තෝබර් මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 33
 3. 54
 4. 67
 5. 69
තව
1619
2020 ඔක්තෝබර් මස, 05 වන සඳුදා
 1. I
 2. 09
 3. 15
 4. 55
 5. 58
තව
1618
2020 ඔක්තෝබර් මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 1
 3. 2
 4. 30
 5. 55
තව
1617
2020 සැප්තැම්බර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. G
 2. 37
 3. 46
 4. 48
 5. 58
තව
1616
2020 සැප්තැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 1
 3. 8
 4. 10
 5. 11
තව
1615
2020 සැප්තැම්බර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. O
 2. 40
 3. 42
 4. 48
 5. 49
තව
1614
2020 සැප්තැම්බර් මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. S
 2. 29
 3. 58
 4. 62
 5. 73
තව
1613
2020 සැප්තැම්බර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. G
 2. 02
 3. 14
 4. 15
 5. 41
තව
1612
2020 සැප්තැම්බර් මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 08
 3. 10
 4. 59
 5. 66
තව
1611
2020 සැප්තැම්බර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 10
 3. 11
 4. 37
 5. 57
තව
1610
2020 සැප්තැම්බර් මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 26
 3. 33
 4. 49
 5. 59
තව
1609
2020 අගෝස්තු මස, 31 වන සඳුදා
 1. A
 2. 20
 3. 45
 4. 50
 5. 66
තව
1608
2020 අගෝස්තු මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 8
 3. 30
 4. 58
 5. 66
තව
1607
2020 අගෝස්තු මස, 24 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 09
 3. 22
 4. 26
 5. 52
තව
1606
2020 අගෝස්තු මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 47
 3. 50
 4. 62
 5. 64
තව
1605
2020 අගෝස්තු මස, 17 වන සඳුදා
 1. T
 2. 06
 3. 50
 4. 51
 5. 61
තව
1604
2020 අගෝස්තු මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. V
 2. 15
 3. 46
 4. 67
 5. 73
තව
1603
2020 අගෝස්තු මස, 10 වන සඳුදා
 1. V
 2. 26
 3. 37
 4. 44
 5. 69
තව
1602
2020 අගෝස්තු මස, 03 වන සඳුදා
 1. K
 2. 34
 3. 39
 4. 49
 5. 72
තව
1601
2020 ජූලි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 22
 3. 47
 4. 55
 5. 60
තව
1600
2020 ජූලි මස, 27 වන සඳුදා
 1. V
 2. 23
 3. 28
 4. 35
 5. 39
තව