වාසනා සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
1547
2019 ජූනි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 19
 3. 27
 4. 40
 5. 72
තව
1546
2019 ජූනි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 15
 3. 30
 4. 34
 5. 52
තව
1545
2019 මැයි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 54
 3. 63
 4. 66
 5. 73
තව
1544
2019 මැයි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 33
 3. 49
 4. 67
 5. 72
තව
1543
2019 මැයි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 13
 3. 15
 4. 17
 5. 24
තව
1542
2019 මැයි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 4
 3. 19
 4. 48
 5. 67
තව
1541
2019 මැයි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 2
 3. 23
 4. 45
 5. 72
තව
1540
2019 අප්‍රේල් මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 20
 3. 27
 4. 54
 5. 69
තව
1539
2019 අප්‍රේල් මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 9
 3. 35
 4. 51
 5. 71
තව
1538
2019 අප්‍රේල් මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 36
 3. 43
 4. 45
 5. 66
තව
1537
2019 මාර්තු මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 2
 3. 3
 4. 49
 5. 61
තව
1536
2019 මාර්තු මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 10
 3. 41
 4. 48
 5. 66
තව
1535
2019 මාර්තු මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 17
 3. 44
 4. 50
 5. 72
තව
1534
2019 මාර්තු මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. C
 3. Q
 4. 04
 5. 30
 6. 39
 7. 40
 8. 62
තව
1533
2019 පෙබරවාරි මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. Q
 3. S
 4. 21
 5. 25
 6. 53
 7. 72
 8. 05
තව
1532
2019 පෙබරවාරි මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. K
 3. J
 4. 21
 5. 44
 6. 45
 7. 52
 8. 72
තව
1531
2019 පෙබරවාරි මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. Z
 3. I
 4. 29
 5. 50
 6. 53
 7. 58
 8. 40
තව
1530
2019 පෙබරවාරි මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. T
 2. N
 3. M
 4. 07
 5. 15
 6. 42
 7. 68
 8. 44
තව
1529
2019 ජනවාරි මස, 31 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. D
 3. F
 4. 16
 5. 22
 6. 53
 7. 65
 8. 59
තව
1528
2019 ජනවාරි මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. H
 3. X
 4. 06
 5. 07
 6. 29
 7. 53
 8. 58
තව
1527
2019 ජනවාරි මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. E
 3. K
 4. 11
 5. 12
 6. 14
 7. 65
 8. 32
තව
1526
2019 ජනවාරි මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. Q
 3. U
 4. 1
 5. 3
 6. 54
 7. 61
 8. 2
තව
1525
2019 ජනවාරි මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. C
 3. Z
 4. 15
 5. 29
 6. 45
 7. 71
 8. 43
තව
1524
2018 දෙසැම්බර් මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. T
 2. J
 3. Q
 4. 2
 5. 11
 6. 15
 7. 43
 8. 34
තව
1523
2018 දෙසැම්බර් මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. Z
 3. L
 4. 07
 5. 27
 6. 41
 7. 67
 8. 51
තව
1522
2018 දෙසැම්බර් මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. I
 3. C
 4. 46
 5. 50
 6. 55
 7. 57
 8. 52
තව
1521
2018 දෙසැම්බර් මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. Y
 3. N
 4. 04
 5. 06
 6. 26
 7. 27
 8. 18
තව
1520
2018 නොවැම්බර් මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. I
 2. T
 3. P
 4. 9
 5. 11
 6. 37
 7. 41
 8. 64
තව
1519
2018 නොවැම්බර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. B
 2. Q
 3. H
 4. 08
 5. 17
 6. 55
 7. 66
 8. 21
තව
1518
2018 නොවැම්බර් මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. D
 3. O
 4. 8
 5. 45
 6. 65
 7. 72
 8. 17
තව