වාසනා සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
1625
2020 ඔක්තෝබර් මස, 26 වන සඳුදා
 1. V
 2. 17
 3. 21
 4. 24
 5. 51
තව
1624
2020 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. I
 2. 48
 3. 65
 4. 71
 5. 72
තව
1623
2020 ඔක්තෝබර් මස, 19 වන සඳුදා
 1. K
 2. 18
 3. 40
 4. 43
 5. 48
තව
1622
2020 ඔක්තෝබර් මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 45
 3. 49
 4. 52
 5. 67
තව
1621
2020 ඔක්තෝබර් මස, 12 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 3
 3. 41
 4. 72
 5. 73
තව
1620
2020 ඔක්තෝබර් මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 33
 3. 54
 4. 67
 5. 69
තව
1619
2020 ඔක්තෝබර් මස, 05 වන සඳුදා
 1. I
 2. 09
 3. 15
 4. 55
 5. 58
තව
1618
2020 ඔක්තෝබර් මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 1
 3. 2
 4. 30
 5. 55
තව
1617
2020 සැප්තැම්බර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. G
 2. 37
 3. 46
 4. 48
 5. 58
තව
1616
2020 සැප්තැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 1
 3. 8
 4. 10
 5. 11
තව
1615
2020 සැප්තැම්බර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. O
 2. 40
 3. 42
 4. 48
 5. 49
තව
1614
2020 සැප්තැම්බර් මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. S
 2. 29
 3. 58
 4. 62
 5. 73
තව
1613
2020 සැප්තැම්බර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. G
 2. 02
 3. 14
 4. 15
 5. 41
තව
1612
2020 සැප්තැම්බර් මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 08
 3. 10
 4. 59
 5. 66
තව
1611
2020 සැප්තැම්බර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 10
 3. 11
 4. 37
 5. 57
තව
1610
2020 සැප්තැම්බර් මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 26
 3. 33
 4. 49
 5. 59
තව
1609
2020 අගෝස්තු මස, 31 වන සඳුදා
 1. A
 2. 20
 3. 45
 4. 50
 5. 66
තව
1608
2020 අගෝස්තු මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 8
 3. 30
 4. 58
 5. 66
තව
1607
2020 අගෝස්තු මස, 24 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 09
 3. 22
 4. 26
 5. 52
තව
1606
2020 අගෝස්තු මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 47
 3. 50
 4. 62
 5. 64
තව
1605
2020 අගෝස්තු මස, 17 වන සඳුදා
 1. T
 2. 06
 3. 50
 4. 51
 5. 61
තව
1604
2020 අගෝස්තු මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. V
 2. 15
 3. 46
 4. 67
 5. 73
තව
1603
2020 අගෝස්තු මස, 10 වන සඳුදා
 1. V
 2. 26
 3. 37
 4. 44
 5. 69
තව
1602
2020 අගෝස්තු මස, 03 වන සඳුදා
 1. K
 2. 34
 3. 39
 4. 49
 5. 72
තව
1601
2020 ජූලි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 22
 3. 47
 4. 55
 5. 60
තව
1600
2020 ජූලි මස, 27 වන සඳුදා
 1. V
 2. 23
 3. 28
 4. 35
 5. 39
තව
1599
2020 ජූලි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 01
 3. 61
 4. 62
 5. 71
තව
1598
2020 ජූලි මස, 20 වන සඳුදා
 1. S
 2. 10
 3. 15
 4. 16
 5. 29
තව
1597
2020 ජූලි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 31
 3. 43
 4. 54
 5. 69
තව
1596
2020 ජූලි මස, 13 වන සඳුදා
 1. A
 2. 15
 3. 20
 4. 60
 5. 66
තව
1595
2020 ජූලි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 5
 3. 10
 4. 45
 5. 61
තව
1594
2020 ජූලි මස, 06 වන සඳුදා
 1. J
 2. 13
 3. 36
 4. 54
 5. 72
තව
1593
2020 ජූලි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 29
 3. 31
 4. 58
 5. 68
තව
1592
2020 ජූලි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 3
 3. 6
 4. 28
 5. 36
තව
1591
2020 ජූනි මස, 29 වන සඳුදා
 1. X
 2. 01
 3. 23
 4. 29
 5. 38
තව
1590
2020 ජූනි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 08
 3. 09
 4. 50
 5. 51
තව
1589
2020 ජූනි මස, 22 වන සඳුදා
 1. G
 2. 26
 3. 27
 4. 33
 5. 43
තව
1588
2020 ජූනි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 2
 3. 33
 4. 36
 5. 54
තව