වාසනා සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
1596
2020 ජූලි මස, 13 වන සඳුදා
 1. A
 2. 15
 3. 20
 4. 60
 5. 66
තව
1595
2020 ජූලි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 5
 3. 10
 4. 45
 5. 61
තව
1594
2020 ජූලි මස, 06 වන සඳුදා
 1. J
 2. 13
 3. 36
 4. 54
 5. 72
තව
1593
2020 ජූලි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 29
 3. 31
 4. 58
 5. 68
තව
1592
2020 ජූලි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 3
 3. 6
 4. 28
 5. 36
තව
1591
2020 ජූනි මස, 29 වන සඳුදා
 1. X
 2. 01
 3. 23
 4. 29
 5. 38
තව
1590
2020 ජූනි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 08
 3. 09
 4. 50
 5. 51
තව
1589
2020 ජූනි මස, 22 වන සඳුදා
 1. G
 2. 26
 3. 27
 4. 33
 5. 43
තව
1588
2020 ජූනි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 2
 3. 33
 4. 36
 5. 54
තව
1587
2020 මාර්තු මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 09
 3. 34
 4. 41
 5. 72
තව
1586
2020 මාර්තු මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 9
 3. 61
 4. 67
 5. 73
තව
1585
2020 මාර්තු මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 10
 3. 15
 4. 55
 5. 73
තව
1584
2020 පෙබරවාරි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 21
 3. 43
 4. 57
 5. 61
තව
1583
2020 පෙබරවාරි මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 12
 3. 34
 4. 48
 5. 49
තව
1582
2020 පෙබරවාරි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 14
 3. 35
 4. 38
 5. 39
තව
1581
2020 පෙබරවාරි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 11
 3. 26
 4. 35
 5. 55
තව
1580
2020 ජනවාරි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 7
 3. 64
 4. 67
 5. 71
තව
1579
2020 ජනවාරි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 41
 3. 46
 4. 55
 5. 61
තව
1578
2020 ජනවාරි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. S
 2. 1
 3. 23
 4. 30
 5. 48
තව
1577
2020 ජනවාරි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. I
 2. 33
 3. 47
 4. 50
 5. 62
තව
1576
2020 ජනවාරි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 11
 3. 27
 4. 53
 5. 57
තව
1575
2019 දෙසැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 62
 3. 64
 4. 70
 5. 72
තව
1574
2019 දෙසැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 33
 3. 42
 4. 44
 5. 72
තව