වාසනා සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
1679
2021 මැයි මස, 10 වන සඳුදා
 1. O
 2. 22
 3. 24
 4. 48
 5. 86
තව
1678
2021 මැයි මස, 03 වන සඳුදා
 1. B
 2. 18
 3. 28
 4. 89
 5. 94
තව
1677
2021 අප්‍රේල් මස, 26 වන සඳුදා
 1. K
 2. 07
 3. 13
 4. 36
 5. 77
තව
1676
2021 අප්‍රේල් මස, 19 වන සඳුදා
 1. P
 2. 11
 3. 49
 4. 74
 5. 86
තව
1675
2021 අප්‍රේල් මස, 12 වන සඳුදා
 1. N
 2. 9
 3. 16
 4. 68
 5. 95
තව
1674
2021 අප්‍රේල් මස, 05 වන සඳුදා
 1. W
 2. 02
 3. 21
 4. 26
 5. 29
තව
1673
2021 මාර්තු මස, 29 වන සඳුදා
 1. H
 2. 23
 3. 68
 4. 79
 5. 96
තව
1672
2021 මාර්තු මස, 22 වන සඳුදා
 1. M
 2. 2
 3. 58
 4. 62
 5. 84
තව
1671
2021 මාර්තු මස, 15 වන සඳුදා
 1. L
 2. 12
 3. 25
 4. 57
 5. 93
තව
1670
2021 මාර්තු මස, 08 වන සඳුදා
 1. V
 2. 27
 3. 29
 4. 39
 5. 53
තව
1669
2021 මාර්තු මස, 01 වන සඳුදා
 1. M
 2. 23
 3. 28
 4. 79
 5. 86
තව
1668
2021 පෙබරවාරි මස, 22 වන සඳුදා
 1. F
 2. 7
 3. 24
 4. 51
 5. 73
තව
1667
2021 පෙබරවාරි මස, 15 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 4
 3. 31
 4. 42
 5. 81
තව
1666
2021 පෙබරවාරි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 03
 3. 27
 4. 35
 5. 65
තව
1665
2021 පෙබරවාරි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 04
 3. 41
 4. 55
 5. 60
තව
1664
2021 පෙබරවාරි මස, 08 වන සඳුදා
 1. N
 2. 6
 3. 14
 4. 63
 5. 68
තව
1663
2021 පෙබරවාරි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 36
 3. 49
 4. 52
 5. 57
තව
1662
2021 පෙබරවාරි මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 12
 3. 32
 4. 42
 5. 71
තව
1661
2021 පෙබරවාරි මස, 01 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 5
 3. 18
 4. 27
 5. 62
තව
1660
2021 ජනවාරි මස, 31 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 13
 3. 34
 4. 47
 5. 59
තව
1659
2021 ජනවාරි මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 01
 3. 04
 4. 64
 5. 69
තව
1658
2021 ජනවාරි මස, 25 වන සඳුදා
 1. X
 2. 23
 3. 25
 4. 48
 5. 70
තව
1657
2021 ජනවාරි මස, 24 වන ඉරිදා
 1. X
 2. 41
 3. 60
 4. 65
 5. 73
තව
1656
2021 ජනවාරි මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 01
 3. 09
 4. 20
 5. 28
තව
1655
2021 ජනවාරි මස, 18 වන සඳුදා
 1. M
 2. 46
 3. 55
 4. 67
 5. 73
තව
1654
2021 ජනවාරි මස, 17 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 12
 3. 31
 4. 38
 5. 71
තව
1653
2021 ජනවාරි මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 33
 3. 34
 4. 41
 5. 51
තව
1652
2021 ජනවාරි මස, 11 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 21
 3. 46
 4. 64
 5. 69
තව
1651
2021 ජනවාරි මස, 10 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 11
 3. 13
 4. 16
 5. 17
තව
1650
2021 ජනවාරි මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 20
 3. 27
 4. 58
 5. 61
තව
1649
2021 ජනවාරි මස, 04 වන සඳුදා
 1. G
 2. 7
 3. 50
 4. 60
 5. 61
තව
1648
2021 ජනවාරි මස, 03 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 09
 3. 44
 4. 49
 5. 62
තව
1647
2020 දෙසැම්බර් මස, 31 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 26
 3. 50
 4. 53
 5. 65
තව
1646
2020 දෙසැම්බර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. B
 2. 4
 3. 8
 4. 25
 5. 64
තව
1645
2020 දෙසැම්බර් මස, 27 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 35
 3. 45
 4. 48
 5. 58
තව
1644
2020 දෙසැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 6
 3. 25
 4. 60
 5. 71
තව
1643
2020 දෙසැම්බර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. J
 2. 12
 3. 14
 4. 30
 5. 60
තව
1642
2020 දෙසැම්බර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 1
 3. 4
 4. 23
 5. 40
තව
1641
2020 දෙසැම්බර් මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 10
 3. 20
 4. 22
 5. 52
තව
1640
2020 දෙසැම්බර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 6
 3. 10
 4. 39
 5. 69
තව
1639
2020 දෙසැම්බර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. O
 2. 9
 3. 10
 4. 49
 5. 55
තව
1638
2020 දෙසැම්බර් මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 3
 3. 43
 4. 54
 5. 58
තව
1637
2020 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. A
 2. 9
 3. 12
 4. 20
 5. 57
තව
1636
2020 දෙසැම්බර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 2
 3. 8
 4. 19
 5. 67
තව
1635
2020 දෙසැම්බර් මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 5
 3. 34
 4. 50
 5. 71
තව
1634
2020 නොවැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 10
 3. 23
 4. 50
 5. 68
තව
1633
2020 නොවැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 19
 3. 20
 4. 26
 5. 70
තව
1632
2020 නොවැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Z
 2. 7
 3. 18
 4. 27
 5. 57
තව
1631
2020 නොවැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. B
 2. 22
 3. 28
 4. 37
 5. 53
තව
1630
2020 නොවැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. B
 2. 12
 3. 22
 4. 58
 5. 68
තව
1629
2020 නොවැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. U
 2. 43
 3. 45
 4. 51
 5. 53
තව
1628
2020 නොවැම්බර් මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 2
 3. 12
 4. 28
 5. 36
තව
1627
2020 නොවැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. R
 2. 3
 3. 28
 4. 60
 5. 61
තව
1626
2020 ඔක්තෝබර් මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 8
 3. 15
 4. 70
 5. 72
තව
1625
2020 ඔක්තෝබර් මස, 26 වන සඳුදා
 1. V
 2. 17
 3. 21
 4. 24
 5. 51
තව
1624
2020 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. I
 2. 48
 3. 65
 4. 71
 5. 72
තව
1623
2020 ඔක්තෝබර් මස, 19 වන සඳුදා
 1. K
 2. 18
 3. 40
 4. 43
 5. 48
තව
1622
2020 ඔක්තෝබර් මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 45
 3. 49
 4. 52
 5. 67
තව
Best Web 2021 Logo