• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 11,025,341.76

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 67

වාරය: 67

දිනය: 2023 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,931,872.48
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 20,000.00
20
රු. 400,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
202
රු. 404,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
2020
රු. 404,000.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
19821
රු. 792,840.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
20
රු. 40,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 400.00
206
රු. 82,400.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 120.00
1955
රු. 234,600.00
11 වැනි
මුල් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
13251
රු. 530,040.00
12 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
15864
රු. 634,560.00
13 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 500.00
38
රු. 19,000.00
14 වැනි
2න්ඩ් චාන්ස් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
5689
රු. 227,560.00
එකතුව
59091
5,169,000.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00