• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 26,068,674.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 214

වාරය: 214

දිනය: 2024 පෙබරවාරි මස, 12 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2024 පෙබරවාරි මස, 12 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 24,963,714.76
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,500,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 250,000.00
2
රු. 500,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 20,000.00
17
රු. 340,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
181
රු. 362,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
1781
රු. 356,200.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
17597
රු. 703,880.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
1
රු. 100,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 4,000.00
18
රු. 72,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 500.00
181
රු. 90,500.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 120.00
1751
රු. 210,120.00
11 වැනි
මුල් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
15561
රු. 622,440.00
12 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 40.00
6480
රු. 259,200.00
13 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 500.00
25
රු. 12,500.00
14 වැනි

රු. 40.00
7914
රු. 316,560.00
එකතුව
51509
3,945,400.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
NLB 60th Anniversary Logo