• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 20,661,079.88

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 130

වාරය: 130

දිනය: 2023 නොවැම්බර් මස, 20 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 නොවැම්බර් මස, 20 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,178,084.80
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 20,000.00
17
රු. 340,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
171
රු. 342,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
1700
රු. 340,000.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
16996
රු. 679,840.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
1
රු. 100,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
16
රු. 32,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 400.00
165
රු. 66,000.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 120.00
1701
රු. 204,120.00
11 වැනි
මුල් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
14552
රු. 582,080.00
12 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
13035
රු. 521,400.00
13 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 500.00
72
රු. 36,000.00
14 වැනි
2න්ඩ් චාන්ස් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
4804
රු. 192,160.00
එකතුව
53232
3,635,600.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
NLB 60th Anniversary Logo