• සඳුදා
 • අඟහරුවාදා
 • බදාදා
 • බ්‍රහස්පතින්දා
 • සිකුරාදා
 • සෙනසුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 118,827,510.80

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 20,938,204.80

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 32,869,777.60

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 772

වාරය: 772

දිනය: 2021 පෙබරවාරි මස, 22 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 පෙබරවාරි මස, 22 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 117,560,272.40
0
රු. 0.00
පවර් සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 20,938,204.80
0
රු. 0.00
ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 32,869,777.60
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
3
රු. 300,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
93
රු. 93,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 500.00
224
රු. 112,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
5213
රු. 521,300.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
3504
රු. 140,160.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
86557
රු. 1,731,140.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
15803
රු. 316,060.00
එකතුව
111397
3,213,660.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00