• ඉරිදා
 • සඳුදා
 • අඟහරුවාදා
 • බදාදා
 • බ්‍රහස්පතින්දා
 • සිකුරාදා
 • සෙනසුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 50,000,000.00

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 11,270,162.40

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 16,731,561.20

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 613

වාරය: 613

දිනය: 2020 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 234,755,175.15
0
රු. 0.00
පවර් සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 11,590,142.00
0
රු. 0.00
ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 14,981,621.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
6
රු. 600,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
170
රු. 170,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 500.00
360
රු. 180,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
8898
රු. 889,800.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
5893
රු. 235,720.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
146651
රු. 2,933,020.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
26751
රු. 535,020.00
එකතුව
188730
6,543,560.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00