• සඳුදා
 • බදාදා
 • සිකුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  ---

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  ---

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  ---

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 515

වාරය: 515

දිනය: 2020 මාර්තු මස, 25 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 මාර්තු මස, 25 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 0.00
රු. 0.00
පවර් සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 0.00
රු. 0.00
ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 0.00
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
රු. 0.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
රු. 0.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 500.00
රු. 0.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
රු. 0.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
රු. 0.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
රු. 0.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
රු. 0.00
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo