• සඳුදා
 • බදාදා
 • සිකුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 206,484,340.75

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 12,670,181.60

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 10,432,436.80

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 466

වාරය: 466

දිනය: 2019 දෙසැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 දෙසැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 205,614,744.35
0
රු. 0.00
පවර් සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 11,800,585.20
0
රු. 0.00
ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 15,947,806.40
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
7
රු. 700,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
159
රු. 159,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 500.00
361
රු. 180,500.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
8931
රු. 893,100.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
5906
රු. 236,240.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
147001
රු. 2,940,020.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
26909
රු. 538,180.00
එකතුව
189275
6,647,040.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo