• ඉරිදා
 • සඳුදා
 • අඟහරුවාදා
 • බදාදා
 • බ්‍රහස්පතින්දා
 • සිකුරාදා
 • සෙනසුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 221,825,634.35

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 28,011,475.20

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 16,351,092.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


මෙගා පවර් : 466

වාරය: 466

දිනය: 2019 දෙසැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා