• මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 217,680,415.15

  • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 23,866,256.00

  • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 12,205,872.80

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 456

වාරය: 456

දිනය: 2019 නොවැම්බර් මස, 08 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

නවතම ජයග්‍රාහකයින්

එල්. ඒ. එම්. ප්‍රසන්න මහතා Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0456
සුපිරි ත්‍යාගය
එල්. ඒ. එම්. ප්‍රසන්න මහතා
පිළියන්දල
එච්.එම්. අසෝක ගුණරත්න මහතා Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0456
රු.1,000,000
එච්.එම්. අසෝක ගුණරත්න මහතා
බිබිල
සියල්ල බලන්න

 

 

Motor Car Winning Ticket

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
1 0026083 N120298 Mr.E M Gamini Edirisinghe ANURADHAPURA Nuwaragam Palath East 

 

 

Motor Cycle Winning Ticket

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
2 1373620 N150053 Mr.Lalith Nihal MONARAGALA Bibila 

 

 

Apple iPhone Winning Tickets

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
3 1488176 N010995 Mr.L.G.Nimal Perera COLOMBO Amar Street 
4 0554170 Z160012 Mr.W.Tharidu Nishan RATNAPURA Thunkama 

ත්‍යාග රටාව - 2019 නොවැම්බර් මස, 08 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 203,159,851.15
0
රු. 0.00
පවර් සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 14,690,922.40
1
රු. 14,690,922.40
ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 13,492,913.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
15
රු. 1,500,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
449
රු. 449,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 500.00
966
රු. 483,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
24450
රු. 2,445,000.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
16030
රු. 641,200.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
402522
රු. 8,050,440.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
73374
රු. 1,467,480.00
එකතුව
517808
30,727,042.40
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
මෝටර් රථය
Special No. Matching
මෝටර් රථය
1
මෝටර් රථය
යතුරු පැදිය
Special No. Matching
යතුරු පැදිය
1
යතුරු පැදිය
අයිෆෝන්
Special No. Matching
අයිෆෝන්
2
2 X අයිෆෝන්
එකතුව
4
0.00