• සඳුදා
 • බදාදා
 • සිකුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 204,512,979.95

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 10,698,820.80

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 14,846,042.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 456

වාරය: 456

දිනය: 2019 නොවැම්බර් මස, 08 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

 

 

Motor Car Winning Ticket

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
1 0026083 N120298 Mr.E M Gamini Edirisinghe ANURADHAPURA Nuwaragam Palath East 

 

 

Motor Cycle Winning Ticket

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
2 1373620 N150053 Mr.Lalith Nihal MONARAGALA Bibila 

 

 

Apple iPhone Winning Tickets

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
3 1488176 N010995 Mr.L.G.Nimal Perera COLOMBO Amar Street 
4 0554170 Z160012 Mr.W.Tharidu Nishan RATNAPURA Thunkama 

ත්‍යාග රටාව - 2019 නොවැම්බර් මස, 08 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 203,159,851.15
0
රු. 0.00
පවර් සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 14,690,922.40
1
රු. 14,690,922.40
ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 13,492,913.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
15
රු. 1,500,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
449
රු. 449,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 500.00
966
රු. 483,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
24450
රු. 2,445,000.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
16030
රු. 641,200.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
402522
රු. 8,050,440.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
73374
රු. 1,467,480.00
එකතුව
517808
30,727,042.40
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
මෝටර් රථය
Special No. Matching
මෝටර් රථය
1
මෝටර් රථය
යතුරු පැදිය
Special No. Matching
යතුරු පැදිය
1
යතුරු පැදිය
අයිෆෝන්
Special No. Matching
අයිෆෝන්
2
2 X අයිෆෝන්
එකතුව
4
0.00
 
Best Web 2019 Logo