• මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 217,680,415.15

  • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 23,866,256.00

  • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 12,205,872.80

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


මෙගා පවර් : 448

වාරය: 448

දිනය: 2019 ඔක්තෝබර් මස, 21 වන සඳුදා