• ඉරිදා
 • සඳුදා
 • අඟහරුවාදා
 • බදාදා
 • බ්‍රහස්පතින්දා
 • සිකුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 217,680,415.15

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 23,866,256.00

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 12,205,872.80

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


මෙගා පවර් : 443

වාරය: 443

දිනය: 2019 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන බදාදා