• ඉරිදා
 • සඳුදා
 • අඟහරුවාදා
 • බදාදා
 • බ්‍රහස්පතින්දා
 • සිකුරාදා
 • සෙනසුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 221,721,244.75

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 27,907,085.60

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 16,246,702.40

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


මෙගා පවර් : 392

වාරය: 392

දිනය: 2019 ජූනි මස, 12 වන බදාදා