• සඳුදා
 • බදාදා
 • සිකුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 195,786,380.75

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 28,246,930.48

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 47,298,096.16

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 392

වාරය: 392

දිනය: 2019 ජූනි මස, 12 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූනි මස, 12 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 188,810,106.35
0
රු. 0.00
පවර් සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 21,270,656.08
0
රු. 0.00
ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 40,321,821.76
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
9
රු. 900,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
148
රු. 148,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 500.00
348
රු. 174,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
8339
රු. 833,900.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
5508
රු. 220,320.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
137415
රු. 2,748,300.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
25042
රු. 500,840.00
එකතුව
176809
5,525,360.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo