• සඳුදා
 • බදාදා
 • සිකුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 195,786,380.75

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 28,246,930.48

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 47,298,096.16

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 380

වාරය: 380

දිනය: 2019 මැයි මස, 15 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 මැයි මස, 15 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 186,361,599.55
0
රු. 0.00
පවර් සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 18,822,149.28
0
රු. 0.00
ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 37,873,314.96
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
6
රු. 600,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
136
රු. 136,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 500.00
324
රු. 162,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
7496
රු. 749,600.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
4910
රු. 196,400.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
122180
රු. 2,443,600.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22427
රු. 448,540.00
එකතුව
157479
4,736,140.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo