මෙගා පවර් ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0488
2020 ජනවාරි මස, 22 වන බදාදා
 1. Q
 2. 06
 3. 08
 4. 41
 5. 65
 6. 75
තව
0487
2020 ජනවාරි මස, 20 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 16
 3. 3
 4. 28
 5. 38
 6. 53
තව
0486
2020 ජනවාරි මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 26
 3. 06
 4. 32
 5. 49
 6. 60
තව
0485
2020 ජනවාරි මස, 15 වන බදාදා
 1. A
 2. 21
 3. 02
 4. 24
 5. 29
 6. 32
තව
0484
2020 ජනවාරි මස, 13 වන සඳුදා
 1. R
 2. 21
 3. 28
 4. 49
 5. 54
 6. 62
තව
0483
2020 ජනවාරි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 17
 3. 1
 4. 49
 5. 63
 6. 70
තව
0482
2020 ජනවාරි මස, 08 වන බදාදා
 1. A
 2. 13
 3. 03
 4. 34
 5. 47
 6. 73
තව
0481
2020 ජනවාරි මස, 06 වන සඳුදා
 1. J
 2. 18
 3. 49
 4. 68
 5. 75
 6. 78
තව
0480
2020 ජනවාරි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 17
 3. 37
 4. 40
 5. 43
 6. 71
තව
0479
2020 ජනවාරි මස, 01 වන බදාදා
 1. O
 2. 18
 3. 35
 4. 36
 5. 46
 6. 61
තව
0478
2019 දෙසැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. N
 2. 08
 3. 31
 4. 61
 5. 64
 6. 71
තව
0477
2019 දෙසැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 8
 3. 30
 4. 41
 5. 57
 6. 75
තව
0476
2019 දෙසැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. Z
 2. 14
 3. 6
 4. 16
 5. 18
 6. 30
තව
0475
2019 දෙසැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. U
 2. 22
 3. 02
 4. 24
 5. 32
 6. 49
තව
0474
2019 දෙසැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 10
 3. 14
 4. 49
 5. 59
 6. 77
තව
0473
2019 දෙසැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. F
 2. 18
 3. 27
 4. 36
 5. 68
 6. 74
තව
0472
2019 දෙසැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. G
 2. 21
 3. 09
 4. 39
 5. 51
 6. 76
තව
0471
2019 දෙසැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 6
 3. 17
 4. 45
 5. 68
 6. 76
තව
0470
2019 දෙසැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. U
 2. 03
 3. 32
 4. 44
 5. 47
 6. 63
තව
0469
2019 දෙසැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. R
 2. 05
 3. 11
 4. 42
 5. 69
 6. 70
තව
0468
2019 දෙසැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 17
 3. 16
 4. 28
 5. 54
 6. 55
තව
0467
2019 දෙසැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. N
 2. 08
 3. 28
 4. 43
 5. 45
 6. 46
තව
0466
2019 දෙසැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. H
 2. 08
 3. 02
 4. 18
 5. 21
 6. 80
තව
0465
2019 නොවැම්බර් මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 13
 3. 11
 4. 51
 5. 53
 6. 54
තව
0464
2019 නොවැම්බර් මස, 27 වන බදාදා
 1. D
 2. 12
 3. 49
 4. 57
 5. 67
 6. 80
තව
0463
2019 නොවැම්බර් මස, 25 වන සඳුදා
 1. I
 2. 09
 3. 09
 4. 43
 5. 47
 6. 78
තව
0462
2019 නොවැම්බර් මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. I
 2. 14
 3. 27
 4. 52
 5. 68
 6. 78
තව
0461
2019 නොවැම්බර් මස, 20 වන බදාදා
 1. U
 2. 10
 3. 43
 4. 44
 5. 64
 6. 72
තව
0460
2019 නොවැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා
 1. L
 2. 22
 3. 02
 4. 23
 5. 50
 6. 53
තව
0459
2019 නොවැම්බර් මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 10
 3. 36
 4. 50
 5. 59
 6. 79
තව
0458
2019 නොවැම්බර් මස, 13 වන බදාදා
 1. T
 2. 20
 3. 19
 4. 61
 5. 65
 6. 67
තව
0457
2019 නොවැම්බර් මස, 11 වන සඳුදා
 1. H
 2. 22
 3. 13
 4. 17
 5. 22
 6. 53
තව
0456
2019 නොවැම්බර් මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 13
 3. 41
 4. 57
 5. 64
 6. 66
තව
0455
2019 නොවැම්බර් මස, 06 වන බදාදා
 1. Y
 2. 20
 3. 49
 4. 74
 5. 75
 6. 76
තව
0454
2019 නොවැම්බර් මස, 04 වන සඳුදා
 1. G
 2. 18
 3. 11
 4. 41
 5. 47
 6. 71
තව
0453
2019 නොවැම්බර් මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 12
 3. 66
 4. 77
 5. 78
 6. 80
තව
0452
2019 ඔක්තෝබර් මස, 30 වන බදාදා
 1. Y
 2. 09
 3. 09
 4. 12
 5. 23
 6. 38
තව
0451
2019 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. N
 2. 14
 3. 07
 4. 16
 5. 50
 6. 57
තව
0450
2019 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 23
 3. 2
 4. 39
 5. 54
 6. 63
තව
0449
2019 ඔක්තෝබර් මස, 23 වන බදාදා
 1. G
 2. 05
 3. 14
 4. 44
 5. 56
 6. 80
තව
0448
2019 ඔක්තෝබර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. A
 2. 21
 3. 52
 4. 54
 5. 62
 6. 64
තව
0447
2019 ඔක්තෝබර් මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 03
 3. 28
 4. 42
 5. 45
 6. 47
තව
0446
2019 ඔක්තෝබර් මස, 16 වන බදාදා
 1. J
 2. 22
 3. 13
 4. 18
 5. 47
 6. 70
තව
0445
2019 ඔක්තෝබර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. B
 2. 05
 3. 38
 4. 58
 5. 59
 6. 69
තව
0444
2019 ඔක්තෝබර් මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 2
 3. 28
 4. 46
 5. 57
 6. 69
තව
0443
2019 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන බදාදා
 1. B
 2. 25
 3. 27
 4. 52
 5. 54
 6. 59
තව
0442
2019 ඔක්තෝබර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. A
 2. 26
 3. 40
 4. 42
 5. 44
 6. 79
තව
0441
2019 ඔක්තෝබර් මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 26
 3. 39
 4. 41
 5. 49
 6. 51
තව
0440
2019 ඔක්තෝබර් මස, 02 වන බදාදා
 1. M
 2. 04
 3. 44
 4. 61
 5. 66
 6. 80
තව
0439
2019 සැප්තැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 18
 3. 2
 4. 37
 5. 52
 6. 71
තව
0438
2019 සැප්තැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. R
 2. 04
 3. 13
 4. 61
 5. 69
 6. 78
තව
0437
2019 සැප්තැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. O
 2. 24
 3. 22
 4. 45
 5. 72
 6. 74
තව
0436
2019 සැප්තැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. R
 2. 02
 3. 22
 4. 50
 5. 51
 6. 68
තව
0435
2019 සැප්තැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 24
 3. 19
 4. 22
 5. 44
 6. 80
තව
0434
2019 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. L
 2. 11
 3. 03
 4. 37
 5. 54
 6. 75
තව
0433
2019 සැප්තැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. O
 2. 8
 3. 49
 4. 53
 5. 66
 6. 77
තව
0432
2019 සැප්තැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 21
 3. 1
 4. 43
 5. 45
 6. 65
තව
0431
2019 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. V
 2. 16
 3. 06
 4. 09
 5. 26
 6. 30
තව
0430
2019 සැප්තැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. W
 2. 22
 3. 19
 4. 24
 5. 33
 6. 35
තව
0429
2019 සැප්තැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. N
 2. 20
 3. 07
 4. 09
 5. 25
 6. 66
තව
0428
2019 සැප්තැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. L
 2. 06
 3. 07
 4. 11
 5. 71
 6. 73
තව
0427
2019 සැප්තැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. C
 2. 07
 3. 31
 4. 43
 5. 71
 6. 79
තව
0426
2019 අගෝස්තු මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 14
 3. 1
 4. 11
 5. 61
 6. 70
තව
0425
2019 අගෝස්තු මස, 28 වන බදාදා
 1. F
 2. 23
 3. 36
 4. 51
 5. 54
 6. 56
තව
0424
2019 අගෝස්තු මස, 26 වන සඳුදා
 1. T
 2. 12
 3. 04
 4. 39
 5. 41
 6. 50
තව
0423
2019 අගෝස්තු මස, 23 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 2
 3. 51
 4. 53
 5. 78
 6. 80
තව
0422
2019 අගෝස්තු මස, 21 වන බදාදා
 1. P
 2. 07
 3. 09
 4. 13
 5. 51
 6. 77
තව
0421
2019 අගෝස්තු මස, 19 වන සඳුදා
 1. R
 2. 14
 3. 13
 4. 14
 5. 26
 6. 46
තව
0420
2019 අගෝස්තු මස, 16 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 25
 3. 9
 4. 13
 5. 18
 6. 46
තව
0419
2019 අගෝස්තු මස, 14 වන බදාදා
 1. J
 2. 21
 3. 01
 4. 04
 5. 37
 6. 57
තව
0418
2019 අගෝස්තු මස, 12 වන සඳුදා
 1. J
 2. 23
 3. 17
 4. 60
 5. 62
 6. 66
තව
0417
2019 අගෝස්තු මස, 09 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 04
 3. 07
 4. 12
 5. 28
 6. 62
තව
0416
2019 අගෝස්තු මස, 07 වන බදාදා
 1. B
 2. 08
 3. 09
 4. 29
 5. 42
 6. 52
තව
0415
2019 අගෝස්තු මස, 05 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 26
 3. 18
 4. 50
 5. 61
 6. 66
තව
0414
2019 අගෝස්තු මස, 02 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 26
 3. 9
 4. 32
 5. 33
 6. 80
තව
0413
2019 ජූලි මස, 31 වන බදාදා
 1. B
 2. 16
 3. 52
 4. 61
 5. 63
 6. 73
තව
0412
2019 ජූලි මස, 29 වන සඳුදා
 1. V
 2. 10
 3. 24
 4. 39
 5. 59
 6. 60
තව
0411
2019 ජූලි මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 05
 3. 07
 4. 27
 5. 57
 6. 79
තව
0410
2019 ජූලි මස, 24 වන බදාදා
 1. E
 2. 19
 3. 14
 4. 25
 5. 28
 6. 39
තව
0409
2019 ජූලි මස, 22 වන සඳුදා
 1. K
 2. 14
 3. 10
 4. 20
 5. 39
 6. 70
තව
0408
2019 ජූලි මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 20
 3. 1
 4. 22
 5. 38
 6. 53
තව
0407
2019 ජූලි මස, 17 වන බදාදා
 1. M
 2. 19
 3. 01
 4. 39
 5. 44
 6. 68
තව
0406
2019 ජූලි මස, 15 වන සඳුදා
 1. H
 2. 23
 3. 08
 4. 19
 5. 40
 6. 42
තව
0405
2019 ජූලි මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. R
 2. 10
 3. 20
 4. 43
 5. 54
 6. 57
තව
0404
2019 ජූලි මස, 10 වන බදාදා
 1. V
 2. 03
 3. 11
 4. 12
 5. 32
 6. 59
තව
0403
2019 ජූලි මස, 08 වන සඳුදා
 1. B
 2. 10
 3. 13
 4. 46
 5. 49
 6. 50
තව
0402
2019 ජූලි මස, 05 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 04
 3. 34
 4. 43
 5. 52
 6. 61
තව
0401
2019 ජූලි මස, 03 වන බදාදා
 1. T
 2. 02
 3. 25
 4. 28
 5. 34
 6. 69
තව
0400
2019 ජූලි මස, 01 වන සඳුදා
 1. K
 2. 09
 3. 07
 4. 19
 5. 20
 6. 34
තව
0399
2019 ජූනි මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 15
 3. 1
 4. 36
 5. 57
 6. 77
තව
0398
2019 ජූනි මස, 26 වන බදාදා
 1. A
 2. 9
 3. 7
 4. 13
 5. 32
 6. 50
තව
0397
2019 ජූනි මස, 24 වන සඳුදා
 1. K
 2. 13
 3. 02
 4. 24
 5. 54
 6. 58
තව
 • සඳුදා
 • බදාදා
 • සිකුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 210,203,630.35

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 16,389,471.20

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 14,151,726.40


Best Web 2019 Logo