මෙගා පවර් ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0545
2020 ජූලි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 8
 3. 1
 4. 10
 5. 24
 6. 58
තව
0544
2020 ජූලි මස, 08 වන බදාදා
 1. M
 2. 23
 3. 27
 4. 31
 5. 51
 6. 71
තව
0543
2020 ජූලි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 23
 3. 14
 4. 65
 5. 71
 6. 78
තව
0542
2020 ජූලි මස, 06 වන සඳුදා
 1. F
 2. 12
 3. 32
 4. 60
 5. 67
 6. 79
තව
0541
2020 ජූලි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 16
 3. 11
 4. 65
 5. 73
 6. 79
තව
0540
2020 ජූලි මස, 01 වන බදාදා
 1. U
 2. 04
 3. 06
 4. 49
 5. 70
 6. 73
තව
0539
2020 ජූනි මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 17
 3. 2
 4. 18
 5. 26
 6. 31
තව
0538
2020 ජූනි මස, 29 වන සඳුදා
 1. F
 2. 07
 3. 04
 4. 30
 5. 32
 6. 51
තව
0537
2020 ජූනි මස, 28 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 07
 3. 08
 4. 21
 5. 64
 6. 75
තව
0536
2020 ජූනි මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. C
 2. 2
 3. 13
 4. 50
 5. 55
 6. 70
තව
0535
2020 ජූනි මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 21
 3. 6
 4. 9
 5. 49
 6. 80
තව
0534
2020 ජූනි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 05
 3. 10
 4. 39
 5. 49
 6. 67
තව
0533
2020 ජූනි මස, 24 වන බදාදා
 1. H
 2. 10
 3. 6
 4. 31
 5. 57
 6. 80
තව
0532
2020 ජූනි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 25
 3. 6
 4. 29
 5. 56
 6. 70
තව
0531
2020 ජූනි මස, 22 වන සඳුදා
 1. B
 2. 14
 3. 04
 4. 46
 5. 65
 6. 73
තව
0530
2020 ජූනි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. J
 2. 7
 3. 10
 4. 44
 5. 65
 6. 66
තව
0529
2020 ජූනි මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 19
 3. 32
 4. 35
 5. 75
 6. 76
තව
0528
2020 ජූනි මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 26
 3. 7
 4. 17
 5. 27
 6. 61
තව
0527
2020 ජූනි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. V
 2. 12
 3. 26
 4. 28
 5. 36
 6. 48
තව
0526
2020 ජූනි මස, 17 වන බදාදා
 1. H
 2. 23
 3. 38
 4. 63
 5. 67
 6. 77
තව
0525
2020 ජූනි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 24
 3. 17
 4. 66
 5. 71
 6. 78
තව
0524
2020 ජූනි මස, 15 වන සඳුදා
 1. C
 2. 17
 3. 14
 4. 24
 5. 47
 6. 74
තව
0523
2020 ජූනි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 12
 3. 28
 4. 38
 5. 39
 6. 60
තව
0522
2020 ජූනි මස, 13 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 16
 3. 29
 4. 33
 5. 74
 6. 78
තව
0521
2020 ජූනි මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 3
 3. 11
 4. 29
 5. 48
 6. 75
තව
0520
2020 ජූනි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 1
 3. 11
 4. 30
 5. 74
 6. 77
තව
0519
2020 ජූනි මස, 10 වන බදාදා
 1. C
 2. 19
 3. 6
 4. 11
 5. 46
 6. 55
තව
0518
2020 ජූනි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 5
 3. 2
 4. 18
 5. 25
 6. 37
තව
0517
2020 ජූනි මස, 08 වන සඳුදා
 1. X
 2. 24
 3. 22
 4. 30
 5. 52
 6. 56
තව
0516
2020 ජූනි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 20
 3. 7
 4. 44
 5. 54
 6. 80
තව
0515
2020 ජූනි මස, 03 වන බදාදා
 1. F
 2. 24
 3. 08
 4. 39
 5. 48
 6. 78
තව
0514
2020 මැයි මස, 20 වන බදාදා
 1. G
 2. 15
 3. 03
 4. 49
 5. 52
 6. 67
තව
0513
2020 මැයි මස, 20 වන බදාදා
 1. P
 2. 23
 3. 14
 4. 24
 5. 67
 6. 68
තව
0512
2020 මාර්තු මස, 18 වන බදාදා
 1. M
 2. 24
 3. 29
 4. 47
 5. 71
 6. 77
තව
0511
2020 මාර්තු මස, 16 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 02
 3. 02
 4. 28
 5. 61
 6. 67
තව
0510
2020 මාර්තු මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 12
 3. 06
 4. 29
 5. 33
 6. 54
තව
0509
2020 මාර්තු මස, 11 වන බදාදා
 1. V
 2. 15
 3. 53
 4. 56
 5. 58
 6. 72
තව
0508
2020 මාර්තු මස, 09 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 18
 3. 24
 4. 54
 5. 56
 6. 65
තව
0507
2020 මාර්තු මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 4
 3. 4
 4. 5
 5. 59
 6. 77
තව
0506
2020 මාර්තු මස, 04 වන බදාදා
 1. J
 2. 25
 3. 11
 4. 49
 5. 56
 6. 61
තව
0505
2020 මාර්තු මස, 02 වන සඳුදා
 1. S
 2. 18
 3. 02
 4. 07
 5. 61
 6. 69
තව
0504
2020 පෙබරවාරි මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 21
 3. 54
 4. 60
 5. 64
 6. 78
තව
0503
2020 පෙබරවාරි මස, 26 වන බදාදා
 1. L
 2. 01
 3. 28
 4. 56
 5. 73
 6. 79
තව
0502
2020 පෙබරවාරි මස, 24 වන සඳුදා
 1. H
 2. 13
 3. 22
 4. 31
 5. 55
 6. 68
තව
0501
2020 පෙබරවාරි මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 16
 3. 21
 4. 58
 5. 68
 6. 70
තව
0500
2020 පෙබරවාරි මස, 19 වන බදාදා
 1. H
 2. 6
 3. 8
 4. 27
 5. 55
 6. 64
තව
0499
2020 පෙබරවාරි මස, 17 වන සඳුදා
 1. N
 2. 10
 3. 25
 4. 33
 5. 49
 6. 61
තව
0498
2020 පෙබරවාරි මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 7
 3. 18
 4. 28
 5. 36
 6. 41
තව
0497
2020 පෙබරවාරි මස, 12 වන බදාදා
 1. G
 2. 12
 3. 24
 4. 73
 5. 79
 6. 80
තව
0496
2020 පෙබරවාරි මස, 10 වන සඳුදා
 1. U
 2. 23
 3. 16
 4. 27
 5. 55
 6. 67
තව
0495
2020 පෙබරවාරි මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 5
 3. 16
 4. 24
 5. 75
 6. 76
තව
0494
2020 පෙබරවාරි මස, 05 වන බදාදා
 1. C
 2. 03
 3. 08
 4. 23
 5. 35
 6. 79
තව
0493
2020 පෙබරවාරි මස, 03 වන සඳුදා
 1. A
 2. 24
 3. 01
 4. 23
 5. 24
 6. 36
තව
0492
2020 ජනවාරි මස, 31 වන සිකුරාදා
 1. N
 2. 17
 3. 1
 4. 4
 5. 29
 6. 55
තව
0491
2020 ජනවාරි මස, 29 වන බදාදා
 1. T
 2. 01
 3. 03
 4. 11
 5. 14
 6. 68
තව
0490
2020 ජනවාරි මස, 27 වන සඳුදා
 1. A
 2. 13
 3. 35
 4. 42
 5. 52
 6. 74
තව
0489
2020 ජනවාරි මස, 24 වන සිකුරාදා
 1. Q
 2. 17
 3. 20
 4. 26
 5. 58
 6. 76
තව
0488
2020 ජනවාරි මස, 22 වන බදාදා
 1. Q
 2. 06
 3. 08
 4. 41
 5. 65
 6. 75
තව
0487
2020 ජනවාරි මස, 20 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 16
 3. 3
 4. 28
 5. 38
 6. 53
තව
0486
2020 ජනවාරි මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 26
 3. 06
 4. 32
 5. 49
 6. 60
තව
0485
2020 ජනවාරි මස, 15 වන බදාදා
 1. A
 2. 21
 3. 02
 4. 24
 5. 29
 6. 32
තව
0484
2020 ජනවාරි මස, 13 වන සඳුදා
 1. R
 2. 21
 3. 28
 4. 49
 5. 54
 6. 62
තව
0483
2020 ජනවාරි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 17
 3. 1
 4. 49
 5. 63
 6. 70
තව
0482
2020 ජනවාරි මස, 08 වන බදාදා
 1. A
 2. 13
 3. 03
 4. 34
 5. 47
 6. 73
තව
0481
2020 ජනවාරි මස, 06 වන සඳුදා
 1. J
 2. 18
 3. 49
 4. 68
 5. 75
 6. 78
තව
0480
2020 ජනවාරි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 17
 3. 37
 4. 40
 5. 43
 6. 71
තව
0479
2020 ජනවාරි මස, 01 වන බදාදා
 1. O
 2. 18
 3. 35
 4. 36
 5. 46
 6. 61
තව
0478
2019 දෙසැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. N
 2. 08
 3. 31
 4. 61
 5. 64
 6. 71
තව
0477
2019 දෙසැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 8
 3. 30
 4. 41
 5. 57
 6. 75
තව
0476
2019 දෙසැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. Z
 2. 14
 3. 6
 4. 16
 5. 18
 6. 30
තව
0475
2019 දෙසැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. U
 2. 22
 3. 02
 4. 24
 5. 32
 6. 49
තව
0474
2019 දෙසැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 10
 3. 14
 4. 49
 5. 59
 6. 77
තව
0473
2019 දෙසැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. F
 2. 18
 3. 27
 4. 36
 5. 68
 6. 74
තව
0472
2019 දෙසැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. G
 2. 21
 3. 09
 4. 39
 5. 51
 6. 76
තව
0471
2019 දෙසැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 6
 3. 17
 4. 45
 5. 68
 6. 76
තව
0470
2019 දෙසැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. U
 2. 03
 3. 32
 4. 44
 5. 47
 6. 63
තව
0469
2019 දෙසැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. R
 2. 05
 3. 11
 4. 42
 5. 69
 6. 70
තව
 • ඉරිදා
 • සඳුදා
 • අඟහරුවාදා
 • බදාදා
 • බ්‍රහස්පතින්දා
 • සිකුරාදා
 • සෙනසුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 222,424,484.35

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 28,610,325.20

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 16,949,942.00