මෙගා පවර් ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0517
2020 මාර්තු මස, 30 වන සඳුදා
තව
0516
2020 මාර්තු මස, 27 වන සිකුරාදා
තව
0515
2020 මාර්තු මස, 25 වන බදාදා
තව
0514
2020 මාර්තු මස, 23 වන සඳුදා
තව
0513
2020 මාර්තු මස, 20 වන සිකුරාදා
තව
0512
2020 මාර්තු මස, 18 වන බදාදා
 1. M
 2. 24
 3. 29
 4. 47
 5. 71
 6. 77
තව
0511
2020 මාර්තු මස, 16 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 02
 3. 02
 4. 28
 5. 61
 6. 67
තව
0510
2020 මාර්තු මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 12
 3. 06
 4. 29
 5. 33
 6. 54
තව
0509
2020 මාර්තු මස, 11 වන බදාදා
 1. V
 2. 15
 3. 53
 4. 56
 5. 58
 6. 72
තව
0508
2020 මාර්තු මස, 09 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 18
 3. 24
 4. 54
 5. 56
 6. 65
තව
0507
2020 මාර්තු මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 4
 3. 4
 4. 5
 5. 59
 6. 77
තව
0506
2020 මාර්තු මස, 04 වන බදාදා
 1. J
 2. 25
 3. 11
 4. 49
 5. 56
 6. 61
තව
0505
2020 මාර්තු මස, 02 වන සඳුදා
 1. S
 2. 18
 3. 02
 4. 07
 5. 61
 6. 69
තව
0504
2020 පෙබරවාරි මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 21
 3. 54
 4. 60
 5. 64
 6. 78
තව
0503
2020 පෙබරවාරි මස, 26 වන බදාදා
 1. L
 2. 01
 3. 28
 4. 56
 5. 73
 6. 79
තව
0502
2020 පෙබරවාරි මස, 24 වන සඳුදා
 1. H
 2. 13
 3. 22
 4. 31
 5. 55
 6. 68
තව
0501
2020 පෙබරවාරි මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 16
 3. 21
 4. 58
 5. 68
 6. 70
තව
0500
2020 පෙබරවාරි මස, 19 වන බදාදා
 1. H
 2. 6
 3. 8
 4. 27
 5. 55
 6. 64
තව
0499
2020 පෙබරවාරි මස, 17 වන සඳුදා
 1. N
 2. 10
 3. 25
 4. 33
 5. 49
 6. 61
තව
0498
2020 පෙබරවාරි මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 7
 3. 18
 4. 28
 5. 36
 6. 41
තව
0497
2020 පෙබරවාරි මස, 12 වන බදාදා
 1. G
 2. 12
 3. 24
 4. 73
 5. 79
 6. 80
තව
0496
2020 පෙබරවාරි මස, 10 වන සඳුදා
 1. U
 2. 23
 3. 16
 4. 27
 5. 55
 6. 67
තව
0495
2020 පෙබරවාරි මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 5
 3. 16
 4. 24
 5. 75
 6. 76
තව
0494
2020 පෙබරවාරි මස, 05 වන බදාදා
 1. C
 2. 03
 3. 08
 4. 23
 5. 35
 6. 79
තව
0493
2020 පෙබරවාරි මස, 03 වන සඳුදා
 1. A
 2. 24
 3. 01
 4. 23
 5. 24
 6. 36
තව
0492
2020 ජනවාරි මස, 31 වන සිකුරාදා
 1. N
 2. 17
 3. 1
 4. 4
 5. 29
 6. 55
තව
0491
2020 ජනවාරි මස, 29 වන බදාදා
 1. T
 2. 01
 3. 03
 4. 11
 5. 14
 6. 68
තව
0490
2020 ජනවාරි මස, 27 වන සඳුදා
 1. A
 2. 13
 3. 35
 4. 42
 5. 52
 6. 74
තව
0489
2020 ජනවාරි මස, 24 වන සිකුරාදා
 1. Q
 2. 17
 3. 20
 4. 26
 5. 58
 6. 76
තව
0488
2020 ජනවාරි මස, 22 වන බදාදා
 1. Q
 2. 06
 3. 08
 4. 41
 5. 65
 6. 75
තව
0487
2020 ජනවාරි මස, 20 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 16
 3. 3
 4. 28
 5. 38
 6. 53
තව
0486
2020 ජනවාරි මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 26
 3. 06
 4. 32
 5. 49
 6. 60
තව
0485
2020 ජනවාරි මස, 15 වන බදාදා
 1. A
 2. 21
 3. 02
 4. 24
 5. 29
 6. 32
තව
0484
2020 ජනවාරි මස, 13 වන සඳුදා
 1. R
 2. 21
 3. 28
 4. 49
 5. 54
 6. 62
තව
0483
2020 ජනවාරි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 17
 3. 1
 4. 49
 5. 63
 6. 70
තව
0482
2020 ජනවාරි මස, 08 වන බදාදා
 1. A
 2. 13
 3. 03
 4. 34
 5. 47
 6. 73
තව
0481
2020 ජනවාරි මස, 06 වන සඳුදා
 1. J
 2. 18
 3. 49
 4. 68
 5. 75
 6. 78
තව
0480
2020 ජනවාරි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 17
 3. 37
 4. 40
 5. 43
 6. 71
තව
0479
2020 ජනවාරි මස, 01 වන බදාදා
 1. O
 2. 18
 3. 35
 4. 36
 5. 46
 6. 61
තව
0478
2019 දෙසැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. N
 2. 08
 3. 31
 4. 61
 5. 64
 6. 71
තව
0477
2019 දෙසැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 8
 3. 30
 4. 41
 5. 57
 6. 75
තව
0476
2019 දෙසැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. Z
 2. 14
 3. 6
 4. 16
 5. 18
 6. 30
තව
0475
2019 දෙසැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. U
 2. 22
 3. 02
 4. 24
 5. 32
 6. 49
තව
0474
2019 දෙසැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 10
 3. 14
 4. 49
 5. 59
 6. 77
තව
0473
2019 දෙසැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. F
 2. 18
 3. 27
 4. 36
 5. 68
 6. 74
තව
0472
2019 දෙසැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. G
 2. 21
 3. 09
 4. 39
 5. 51
 6. 76
තව
0471
2019 දෙසැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 6
 3. 17
 4. 45
 5. 68
 6. 76
තව
0470
2019 දෙසැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. U
 2. 03
 3. 32
 4. 44
 5. 47
 6. 63
තව
0469
2019 දෙසැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. R
 2. 05
 3. 11
 4. 42
 5. 69
 6. 70
තව
0468
2019 දෙසැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 17
 3. 16
 4. 28
 5. 54
 6. 55
තව
0467
2019 දෙසැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. N
 2. 08
 3. 28
 4. 43
 5. 45
 6. 46
තව
0466
2019 දෙසැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. H
 2. 08
 3. 02
 4. 18
 5. 21
 6. 80
තව
0465
2019 නොවැම්බර් මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 13
 3. 11
 4. 51
 5. 53
 6. 54
තව
0464
2019 නොවැම්බර් මස, 27 වන බදාදා
 1. D
 2. 12
 3. 49
 4. 57
 5. 67
 6. 80
තව
0463
2019 නොවැම්බර් මස, 25 වන සඳුදා
 1. I
 2. 09
 3. 09
 4. 43
 5. 47
 6. 78
තව
0462
2019 නොවැම්බර් මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. I
 2. 14
 3. 27
 4. 52
 5. 68
 6. 78
තව
0461
2019 නොවැම්බර් මස, 20 වන බදාදා
 1. U
 2. 10
 3. 43
 4. 44
 5. 64
 6. 72
තව
0460
2019 නොවැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා
 1. L
 2. 22
 3. 02
 4. 23
 5. 50
 6. 53
තව
0459
2019 නොවැම්බර් මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 10
 3. 36
 4. 50
 5. 59
 6. 79
තව
0458
2019 නොවැම්බර් මස, 13 වන බදාදා
 1. T
 2. 20
 3. 19
 4. 61
 5. 65
 6. 67
තව
0457
2019 නොවැම්බර් මස, 11 වන සඳුදා
 1. H
 2. 22
 3. 13
 4. 17
 5. 22
 6. 53
තව
0456
2019 නොවැම්බර් මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 13
 3. 41
 4. 57
 5. 64
 6. 66
තව
0455
2019 නොවැම්බර් මස, 06 වන බදාදා
 1. Y
 2. 20
 3. 49
 4. 74
 5. 75
 6. 76
තව
0454
2019 නොවැම්බර් මස, 04 වන සඳුදා
 1. G
 2. 18
 3. 11
 4. 41
 5. 47
 6. 71
තව
0453
2019 නොවැම්බර් මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 12
 3. 66
 4. 77
 5. 78
 6. 80
තව
0452
2019 ඔක්තෝබර් මස, 30 වන බදාදා
 1. Y
 2. 09
 3. 09
 4. 12
 5. 23
 6. 38
තව
0451
2019 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. N
 2. 14
 3. 07
 4. 16
 5. 50
 6. 57
තව
0450
2019 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 23
 3. 2
 4. 39
 5. 54
 6. 63
තව
0449
2019 ඔක්තෝබර් මස, 23 වන බදාදා
 1. G
 2. 05
 3. 14
 4. 44
 5. 56
 6. 80
තව
0448
2019 ඔක්තෝබර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. A
 2. 21
 3. 52
 4. 54
 5. 62
 6. 64
තව
0447
2019 ඔක්තෝබර් මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 03
 3. 28
 4. 42
 5. 45
 6. 47
තව
0446
2019 ඔක්තෝබර් මස, 16 වන බදාදා
 1. J
 2. 22
 3. 13
 4. 18
 5. 47
 6. 70
තව
0445
2019 ඔක්තෝබර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. B
 2. 05
 3. 38
 4. 58
 5. 59
 6. 69
තව
0444
2019 ඔක්තෝබර් මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 2
 3. 28
 4. 46
 5. 57
 6. 69
තව
0443
2019 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන බදාදා
 1. B
 2. 25
 3. 27
 4. 52
 5. 54
 6. 59
තව
0442
2019 ඔක්තෝබර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. A
 2. 26
 3. 40
 4. 42
 5. 44
 6. 79
තව
0441
2019 ඔක්තෝබර් මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 26
 3. 39
 4. 41
 5. 49
 6. 51
තව
0440
2019 ඔක්තෝබර් මස, 02 වන බදාදා
 1. M
 2. 04
 3. 44
 4. 61
 5. 66
 6. 80
තව
0439
2019 සැප්තැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 18
 3. 2
 4. 37
 5. 52
 6. 71
තව
0438
2019 සැප්තැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. R
 2. 04
 3. 13
 4. 61
 5. 69
 6. 78
තව
0437
2019 සැප්තැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. O
 2. 24
 3. 22
 4. 45
 5. 72
 6. 74
තව
0436
2019 සැප්තැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. R
 2. 02
 3. 22
 4. 50
 5. 51
 6. 68
තව
0435
2019 සැප්තැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 24
 3. 19
 4. 22
 5. 44
 6. 80
තව
0434
2019 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. L
 2. 11
 3. 03
 4. 37
 5. 54
 6. 75
තව
0433
2019 සැප්තැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. O
 2. 8
 3. 49
 4. 53
 5. 66
 6. 77
තව
0432
2019 සැප්තැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 21
 3. 1
 4. 43
 5. 45
 6. 65
තව
0431
2019 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. V
 2. 16
 3. 06
 4. 09
 5. 26
 6. 30
තව
0430
2019 සැප්තැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. W
 2. 22
 3. 19
 4. 24
 5. 33
 6. 35
තව
0429
2019 සැප්තැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. N
 2. 20
 3. 07
 4. 09
 5. 25
 6. 66
තව
0428
2019 සැප්තැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. L
 2. 06
 3. 07
 4. 11
 5. 71
 6. 73
තව
0427
2019 සැප්තැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. C
 2. 07
 3. 31
 4. 43
 5. 71
 6. 79
තව
0426
2019 අගෝස්තු මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 14
 3. 1
 4. 11
 5. 61
 6. 70
තව
 • සඳුදා
 • බදාදා
 • සිකුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  ---

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  ---

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  ---


Best Web 2019 Logo