මෙගා පවර් ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0838
2021 මැයි මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 9
 3. 9
 4. 34
 5. 42
 6. 69
තව
0837
2021 මැයි මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 4
 3. 6
 4. 35
 5. 39
 6. 66
තව
0836
2021 මැයි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 03
 3. 25
 4. 30
 5. 34
 6. 78
තව
0835
2021 මැයි මස, 12 වන බදාදා
 1. C
 2. 23
 3. 4
 4. 42
 5. 77
 6. 80
තව
0834
2021 මැයි මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 15
 3. 04
 4. 14
 5. 37
 6. 42
තව
0833
2021 මැයි මස, 10 වන සඳුදා
 1. R
 2. 20
 3. 9
 4. 24
 5. 47
 6. 52
තව
0832
2021 මැයි මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. J
 2. 23
 3. 4
 4. 13
 5. 44
 6. 75
තව
0831
2021 මැයි මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 25
 3. 1
 4. 5
 5. 19
 6. 62
තව
0830
2021 මැයි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 13
 3. 44
 4. 65
 5. 69
 6. 74
තව
0829
2021 මැයි මස, 05 වන බදාදා
 1. Q
 2. 1
 3. 7
 4. 16
 5. 21
 6. 41
තව
0828
2021 මැයි මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. B
 2. 13
 3. 05
 4. 08
 5. 52
 6. 78
තව
0827
2021 මැයි මස, 03 වන සඳුදා
 1. M
 2. 6
 3. 21
 4. 59
 5. 60
 6. 69
තව
0826
2021 මැයි මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. C
 2. 9
 3. 3
 4. 15
 5. 59
 6. 79
තව
0825
2021 අප්‍රේල් මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 15
 3. 14
 4. 38
 5. 73
 6. 75
තව
0824
2021 අප්‍රේල් මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. T
 2. 19
 3. 25
 4. 50
 5. 57
 6. 78
තව
0823
2021 අප්‍රේල් මස, 28 වන බදාදා
 1. A
 2. 16
 3. 47
 4. 49
 5. 55
 6. 65
තව
0822
2021 අප්‍රේල් මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 9
 3. 32
 4. 36
 5. 42
 6. 70
තව
0821
2021 අප්‍රේල් මස, 26 වන සඳුදා
 1. M
 2. 9
 3. 9
 4. 28
 5. 66
 6. 67
තව
0820
2021 අප්‍රේල් මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 15
 3. 46
 4. 53
 5. 54
 6. 79
තව
0819
2021 අප්‍රේල් මස, 23 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 01
 3. 56
 4. 71
 5. 78
 6. 80
තව
0818
2021 අප්‍රේල් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. T
 2. 07
 3. 33
 4. 43
 5. 46
 6. 57
තව
0817
2021 අප්‍රේල් මස, 21 වන බදාදා
 1. P
 2. 25
 3. 07
 4. 34
 5. 40
 6. 60
තව
0816
2021 අප්‍රේල් මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 16
 3. 7
 4. 13
 5. 28
 6. 40
තව
0815
2021 අප්‍රේල් මස, 19 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 8
 3. 10
 4. 24
 5. 27
 6. 30
තව
0814
2021 අප්‍රේල් මස, 12 වන සඳුදා
 1. P
 2. 17
 3. 1
 4. 36
 5. 45
 6. 75
තව
0813
2021 අප්‍රේල් මස, 10 වන සෙනසුරාදා
 1. B
 2. 3
 3. 4
 4. 32
 5. 39
 6. 79
තව
0812
2021 අප්‍රේල් මස, 09 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 05
 3. 15
 4. 16
 5. 25
 6. 60
තව
0811
2021 අප්‍රේල් මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 16
 3. 35
 4. 37
 5. 47
 6. 79
තව
0810
2021 අප්‍රේල් මස, 07 වන බදාදා
 1. R
 2. 26
 3. 04
 4. 20
 5. 33
 6. 49
තව
0809
2021 අප්‍රේල් මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 6
 3. 10
 4. 58
 5. 64
 6. 72
තව
0808
2021 අප්‍රේල් මස, 05 වන සඳුදා
 1. P
 2. 14
 3. 02
 4. 25
 5. 28
 6. 60
තව
0807
2021 අප්‍රේල් මස, 03 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 3
 3. 45
 4. 50
 5. 58
 6. 68
තව
0806
2021 අප්‍රේල් මස, 02 වන සිකුරාදා
 1. Q
 2. 15
 3. 28
 4. 58
 5. 72
 6. 80
තව
0805
2021 අප්‍රේල් මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 13
 3. 26
 4. 35
 5. 55
 6. 73
තව
0804
2021 මාර්තු මස, 31 වන බදාදා
 1. F
 2. 23
 3. 01
 4. 11
 5. 26
 6. 48
තව
0803
2021 මාර්තු මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. R
 2. 4
 3. 2
 4. 19
 5. 59
 6. 60
තව
0802
2021 මාර්තු මස, 29 වන සඳුදා
 1. H
 2. 05
 3. 35
 4. 53
 5. 54
 6. 61
තව
0801
2021 මාර්තු මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 20
 3. 31
 4. 46
 5. 69
 6. 77
තව
0800
2021 මාර්තු මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. A
 2. 16
 3. 31
 4. 39
 5. 77
 6. 78
තව
0799
2021 මාර්තු මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 11
 3. 17
 4. 38
 5. 42
 6. 68
තව
0798
2021 මාර්තු මස, 24 වන බදාදා
 1. J
 2. 18
 3. 5
 4. 52
 5. 53
 6. 59
තව
0797
2021 මාර්තු මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 20
 3. 37
 4. 49
 5. 53
 6. 63
තව
0796
2021 මාර්තු මස, 22 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 4
 3. 39
 4. 45
 5. 63
 6. 71
තව
0795
2021 මාර්තු මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. R
 2. 14
 3. 7
 4. 21
 5. 26
 6. 47
තව
0794
2021 මාර්තු මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 5
 3. 8
 4. 50
 5. 52
 6. 62
තව
0793
2021 මාර්තු මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 26
 3. 08
 4. 48
 5. 55
 6. 80
තව
0792
2021 මාර්තු මස, 17 වන බදාදා
 1. G
 2. 18
 3. 35
 4. 41
 5. 68
 6. 77
තව
0791
2021 මාර්තු මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 5
 3. 13
 4. 20
 5. 75
 6. 76
තව
0790
2021 මාර්තු මස, 15 වන සඳුදා
 1. F
 2. 21
 3. 23
 4. 34
 5. 60
 6. 65
තව
0789
2021 මාර්තු මස, 13 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 10
 3. 11
 4. 31
 5. 51
 6. 57
තව
0788
2021 මාර්තු මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 22
 3. 4
 4. 48
 5. 73
 6. 76
තව
0787
2021 මාර්තු මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 18
 3. 60
 4. 74
 5. 79
 6. 80
තව
0786
2021 මාර්තු මස, 10 වන බදාදා
 1. G
 2. 10
 3. 05
 4. 41
 5. 55
 6. 74
තව
0785
2021 මාර්තු මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 9
 3. 2
 4. 34
 5. 50
 6. 55
තව
0784
2021 මාර්තු මස, 08 වන සඳුදා
 1. E
 2. 8
 3. 2
 4. 26
 5. 36
 6. 39
තව
0783
2021 මාර්තු මස, 06 වන සෙනසුරාදා
 1. Y
 2. 26
 3. 16
 4. 25
 5. 52
 6. 62
තව
0782
2021 මාර්තු මස, 05 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 01
 3. 26
 4. 27
 5. 43
 6. 51
තව
0781
2021 මාර්තු මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 26
 3. 18
 4. 40
 5. 67
 6. 69
තව
0780
2021 මාර්තු මස, 03 වන බදාදා
 1. C
 2. 23
 3. 4
 4. 42
 5. 53
 6. 73
තව
0779
2021 මාර්තු මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 16
 3. 19
 4. 21
 5. 27
 6. 60
තව
0778
2021 මාර්තු මස, 01 වන සඳුදා
 1. L
 2. 25
 3. 18
 4. 65
 5. 67
 6. 69
තව
0777
2021 පෙබරවාරි මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. V
 2. 18
 3. 40
 4. 45
 5. 59
 6. 71
තව
0776
2021 පෙබරවාරි මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 2
 3. 5
 4. 8
 5. 40
 6. 78
තව
0775
2021 පෙබරවාරි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 17
 3. 02
 4. 14
 5. 19
 6. 54
තව
0774
2021 පෙබරවාරි මස, 24 වන බදාදා
 1. L
 2. 14
 3. 12
 4. 31
 5. 61
 6. 70
තව
0773
2021 පෙබරවාරි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 04
 3. 02
 4. 57
 5. 60
 6. 72
තව
0772
2021 පෙබරවාරි මස, 22 වන සඳුදා
 1. N
 2. 22
 3. 15
 4. 17
 5. 58
 6. 65
තව
0771
2021 පෙබරවාරි මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. V
 2. 13
 3. 11
 4. 23
 5. 43
 6. 76
තව
0770
2021 පෙබරවාරි මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 17
 3. 29
 4. 57
 5. 62
 6. 74
තව
0769
2021 පෙබරවාරි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 11
 3. 31
 4. 54
 5. 67
 6. 74
තව
0768
2021 පෙබරවාරි මස, 17 වන බදාදා
 1. T
 2. 19
 3. 1
 4. 3
 5. 64
 6. 74
තව
0767
2021 පෙබරවාරි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 11
 3. 20
 4. 46
 5. 58
 6. 80
තව
0766
2021 පෙබරවාරි මස, 15 වන සඳුදා
 1. I
 2. 4
 3. 21
 4. 40
 5. 43
 6. 59
තව
0765
2021 පෙබරවාරි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 20
 3. 18
 4. 31
 5. 69
 6. 73
තව
0764
2021 පෙබරවාරි මස, 13 වන සෙනසුරාදා
 1. V
 2. 5
 3. 10
 4. 44
 5. 45
 6. 47
තව
0763
2021 පෙබරවාරි මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 07
 3. 39
 4. 41
 5. 57
 6. 74
තව
0762
2021 පෙබරවාරි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 12
 3. 32
 4. 50
 5. 54
 6. 73
තව
0761
2021 පෙබරවාරි මස, 10 වන බදාදා
 1. M
 2. 8
 3. 10
 4. 18
 5. 29
 6. 63
තව
0760
2021 පෙබරවාරි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 21
 3. 22
 4. 31
 5. 50
 6. 58
තව
0759
2021 පෙබරවාරි මස, 08 වන සඳුදා
 1. N
 2. 10
 3. 12
 4. 29
 5. 45
 6. 47
තව
0758
2021 පෙබරවාරි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 19
 3. 04
 4. 07
 5. 27
 6. 68
තව
0757
2021 පෙබරවාරි මස, 06 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 4
 3. 3
 4. 44
 5. 61
 6. 74
තව
0756
2021 පෙබරවාරි මස, 05 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 9
 3. 16
 4. 40
 5. 67
 6. 75
තව
0755
2021 පෙබරවාරි මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 18
 3. 07
 4. 40
 5. 59
 6. 73
තව
0754
2021 පෙබරවාරි මස, 03 වන බදාදා
 1. L
 2. 26
 3. 03
 4. 08
 5. 35
 6. 43
තව
0753
2021 පෙබරවාරි මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 4
 3. 28
 4. 51
 5. 56
 6. 73
තව
0752
2021 පෙබරවාරි මස, 01 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 7
 3. 4
 4. 41
 5. 42
 6. 54
තව
0751
2021 ජනවාරි මස, 31 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 9
 3. 11
 4. 38
 5. 61
 6. 65
තව
0750
2021 ජනවාරි මස, 30 වන සෙනසුරාදා
 1. G
 2. 21
 3. 1
 4. 34
 5. 39
 6. 66
තව
0749
2021 ජනවාරි මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 08
 3. 05
 4. 46
 5. 56
 6. 57
තව
0748
2021 ජනවාරි මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 03
 3. 18
 4. 29
 5. 58
 6. 70
තව
0747
2021 ජනවාරි මස, 27 වන බදාදා
 1. V
 2. 18
 3. 30
 4. 40
 5. 41
 6. 68
තව
0746
2021 ජනවාරි මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 21
 3. 1
 4. 28
 5. 41
 6. 72
තව
0745
2021 ජනවාරි මස, 25 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 18
 3. 06
 4. 55
 5. 75
 6. 77
තව
0744
2021 ජනවාරි මස, 24 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 07
 3. 26
 4. 28
 5. 63
 6. 75
තව
0743
2021 ජනවාරි මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. B
 2. 25
 3. 4
 4. 14
 5. 46
 6. 63
තව
0742
2021 ජනවාරි මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. I
 2. 7
 3. 18
 4. 42
 5. 53
 6. 73
තව
0741
2021 ජනවාරි මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 09
 3. 21
 4. 29
 5. 47
 6. 56
තව
0740
2021 ජනවාරි මස, 20 වන බදාදා
 1. N
 2. 23
 3. 5
 4. 20
 5. 27
 6. 61
තව
0739
2021 ජනවාරි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 18
 3. 02
 4. 07
 5. 47
 6. 52
තව
0738
2021 ජනවාරි මස, 18 වන සඳුදා
 1. U
 2. 13
 3. 6
 4. 33
 5. 35
 6. 69
තව
0737
2021 ජනවාරි මස, 17 වන ඉරිදා
 1. N
 2. 22
 3. 7
 4. 30
 5. 34
 6. 48
තව
0736
2021 ජනවාරි මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. G
 2. 9
 3. 1
 4. 8
 5. 49
 6. 71
තව
0735
2021 ජනවාරි මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 22
 3. 15
 4. 21
 5. 49
 6. 74
තව
0734
2021 ජනවාරි මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 06
 3. 12
 4. 15
 5. 20
 6. 26
තව
0733
2021 ජනවාරි මස, 13 වන බදාදා
 1. C
 2. 17
 3. 1
 4. 10
 5. 62
 6. 63
තව
0732
2021 ජනවාරි මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 06
 3. 07
 4. 15
 5. 21
 6. 24
තව
0731
2021 ජනවාරි මස, 11 වන සඳුදා
 1. V
 2. 16
 3. 13
 4. 36
 5. 45
 6. 54
තව
0730
2021 ජනවාරි මස, 10 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 19
 3. 05
 4. 32
 5. 42
 6. 46
තව
0729
2021 ජනවාරි මස, 09 වන සෙනසුරාදා
 1. C
 2. 20
 3. 42
 4. 45
 5. 71
 6. 77
තව
0728
2021 ජනවාරි මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 10
 3. 22
 4. 35
 5. 38
 6. 66
තව
0727
2021 ජනවාරි මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 26
 3. 05
 4. 15
 5. 54
 6. 80
තව
0726
2021 ජනවාරි මස, 06 වන බදාදා
 1. F
 2. 3
 3. 23
 4. 33
 5. 41
 6. 50
තව
0725
2021 ජනවාරි මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. V
 2. 16
 3. 33
 4. 36
 5. 67
 6. 76
තව
0724
2021 ජනවාරි මස, 04 වන සඳුදා
 1. G
 2. 16
 3. 3
 4. 19
 5. 56
 6. 64
තව
0723
2021 ජනවාරි මස, 03 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 05
 3. 14
 4. 48
 5. 63
 6. 78
තව
0722
2021 ජනවාරි මස, 02 වන සෙනසුරාදා
 1. Z
 2. 7
 3. 2
 4. 19
 5. 53
 6. 63
තව
0721
2021 ජනවාරි මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 3
 3. 1
 4. 33
 5. 37
 6. 72
තව
0720
2020 දෙසැම්බර් මස, 31 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 25
 3. 26
 4. 43
 5. 47
 6. 51
තව
0719
2020 දෙසැම්බර් මස, 30 වන බදාදා
 1. N
 2. 3
 3. 7
 4. 33
 5. 55
 6. 70
තව
0718
2020 දෙසැම්බර් මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. D
 2. 5
 3. 15
 4. 54
 5. 57
 6. 68
තව
0717
2020 දෙසැම්බර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. M
 2. 22
 3. 29
 4. 39
 5. 66
 6. 77
තව
0716
2020 දෙසැම්බර් මස, 27 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 15
 3. 34
 4. 37
 5. 53
 6. 54
තව
0715
2020 දෙසැම්බර් මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 4
 3. 20
 4. 21
 5. 66
 6. 73
තව
0714
2020 දෙසැම්බර් මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 7
 3. 11
 4. 31
 5. 75
 6. 79
තව
0713
2020 දෙසැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 8
 3. 22
 4. 38
 5. 41
 6. 50
තව
0712
2020 දෙසැම්බර් මස, 23 වන බදාදා
 1. E
 2. 2
 3. 23
 4. 73
 5. 74
 6. 78
තව
0711
2020 දෙසැම්බර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. B
 2. 6
 3. 4
 4. 49
 5. 60
 6. 78
තව
0710
2020 දෙසැම්බර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. P
 2. 13
 3. 1
 4. 22
 5. 47
 6. 75
තව
0709
2020 දෙසැම්බර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 1
 3. 17
 4. 41
 5. 44
 6. 72
තව
0708
2020 දෙසැම්බර් මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 21
 3. 27
 4. 53
 5. 67
 6. 78
තව
0707
2020 දෙසැම්බර් මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 1
 3. 14
 4. 49
 5. 57
 6. 76
තව
0706
2020 දෙසැම්බර් මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 7
 3. 1
 4. 18
 5. 56
 6. 58
තව
0705
2020 දෙසැම්බර් මස, 16 වන බදාදා
 1. O
 2. 16
 3. 36
 4. 45
 5. 74
 6. 79
තව
0704
2020 දෙසැම්බර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 3
 3. 1
 4. 16
 5. 31
 6. 58
තව
0703
2020 දෙසැම්බර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. U
 2. 14
 3. 27
 4. 38
 5. 60
 6. 70
තව
0702
2020 දෙසැම්බර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 5
 3. 6
 4. 30
 5. 37
 6. 70
තව
0701
2020 දෙසැම්බර් මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. G
 2. 4
 3. 5
 4. 32
 5. 54
 6. 66
තව
0700
2020 දෙසැම්බර් මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 11
 3. 1
 4. 7
 5. 41
 6. 75
තව
0699
2020 දෙසැම්බර් මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 13
 3. 2
 4. 24
 5. 42
 6. 54
තව
0698
2020 දෙසැම්බර් මස, 09 වන බදාදා
 1. P
 2. 5
 3. 12
 4. 37
 5. 49
 6. 54
තව
0697
2020 දෙසැම්බර් මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 26
 3. 10
 4. 61
 5. 63
 6. 69
තව
0696
2020 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. C
 2. 24
 3. 11
 4. 24
 5. 53
 6. 74
තව
0695
2020 දෙසැම්බර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. J
 2. 18
 3. 12
 4. 24
 5. 59
 6. 64
තව
0694
2020 දෙසැම්බර් මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 26
 3. 4
 4. 6
 5. 38
 6. 55
තව
0693
2020 දෙසැම්බර් මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 11
 3. 1
 4. 11
 5. 37
 6. 39
තව
0692
2020 දෙසැම්බර් මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Z
 2. 21
 3. 1
 4. 16
 5. 31
 6. 76
තව
0691
2020 දෙසැම්බර් මස, 02 වන බදාදා
 1. W
 2. 24
 3. 1
 4. 21
 5. 23
 6. 70
තව
0690
2020 දෙසැම්බර් මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 18
 3. 12
 4. 37
 5. 47
 6. 56
තව
0689
2020 නොවැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. S
 2. 7
 3. 42
 4. 55
 5. 74
 6. 80
තව
0688
2020 නොවැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 7
 3. 16
 4. 21
 5. 44
 6. 61
තව
0687
2020 නොවැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 24
 3. 2
 4. 27
 5. 44
 6. 57
තව
0686
2020 නොවැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 22
 3. 5
 4. 15
 5. 56
 6. 79
තව
0685
2020 නොවැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 9
 3. 19
 4. 37
 5. 64
 6. 74
තව
0684
2020 නොවැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. S
 2. 24
 3. 27
 4. 34
 5. 52
 6. 69
තව
0683
2020 නොවැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 25
 3. 13
 4. 17
 5. 71
 6. 72
තව
0682
2020 නොවැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. K
 2. 6
 3. 19
 4. 49
 5. 53
 6. 74
තව
0681
2020 නොවැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 18
 3. 11
 4. 34
 5. 42
 6. 74
තව
0680
2020 නොවැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. D
 2. 5
 3. 27
 4. 34
 5. 36
 6. 56
තව
0679
2020 නොවැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. I
 2. 19
 3. 8
 4. 10
 5. 23
 6. 42
තව
0678
2020 නොවැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Z
 2. 8
 3. 45
 4. 59
 5. 60
 6. 64
තව
0677
2020 නොවැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. V
 2. 15
 3. 14
 4. 39
 5. 42
 6. 68
තව
0676
2020 නොවැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 22
 3. 17
 4. 18
 5. 24
 6. 63
තව
0675
2020 නොවැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. S
 2. 20
 3. 1
 4. 17
 5. 66
 6. 68
තව
0674
2020 නොවැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 16
 3. 23
 4. 38
 5. 50
 6. 80
තව
0673
2020 නොවැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 9
 3. 37
 4. 56
 5. 65
 6. 66
තව
0672
2020 නොවැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. O
 2. 25
 3. 55
 4. 57
 5. 63
 6. 72
තව
0671
2020 නොවැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 24
 3. 20
 4. 29
 5. 49
 6. 63
තව
0670
2020 නොවැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. L
 2. 15
 3. 37
 4. 51
 5. 56
 6. 64
තව
0669
2020 නොවැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 21
 3. 1
 4. 6
 5. 24
 6. 56
තව
0668
2020 නොවැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. A
 2. 21
 3. 8
 4. 18
 5. 23
 6. 29
තව
0667
2020 නොවැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 25
 3. 34
 4. 56
 5. 67
 6. 70
තව
0666
2020 නොවැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. W
 2. 17
 3. 2
 4. 12
 5. 44
 6. 61
තව
0665
2020 නොවැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. A
 2. 20
 3. 12
 4. 18
 5. 62
 6. 80
තව
0664
2020 නොවැම්බර් මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 16
 3. 5
 4. 10
 5. 22
 6. 34
තව
0663
2020 නොවැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. A
 2. 11
 3. 1
 4. 28
 5. 53
 6. 66
තව
0662
2020 නොවැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 11
 3. 7
 4. 12
 5. 35
 6. 50
තව
0661
2020 නොවැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. T
 2. 11
 3. 1
 4. 44
 5. 58
 6. 80
තව
0660
2020 නොවැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. N
 2. 1
 3. 27
 4. 41
 5. 45
 6. 59
තව
0659
2020 ඔක්තෝබර් මස, 31 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 24
 3. 18
 4. 44
 5. 59
 6. 72
තව
0658
2020 ඔක්තෝබර් මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 19
 3. 30
 4. 39
 5. 40
 6. 60
තව
0657
2020 ඔක්තෝබර් මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 9
 3. 22
 4. 35
 5. 54
 6. 61
තව
0656
2020 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන බදාදා
 1. B
 2. 22
 3. 12
 4. 26
 5. 52
 6. 68
තව
0655
2020 ඔක්තෝබර් මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 25
 3. 6
 4. 22
 5. 27
 6. 72
තව
0654
2020 ඔක්තෝබර් මස, 26 වන සඳුදා
 1. B
 2. 15
 3. 2
 4. 26
 5. 34
 6. 64
තව
0653
2020 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 20
 3. 7
 4. 30
 5. 47
 6. 53
තව
0652
2020 ඔක්තෝබර් මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 2
 3. 9
 4. 21
 5. 49
 6. 64
තව
0651
2020 ඔක්තෝබර් මස, 23 වන සිකුරාදා
 1. H
 2. 12
 3. 21
 4. 32
 5. 50
 6. 59
තව
0650
2020 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 14
 3. 37
 4. 46
 5. 54
 6. 64
තව
0649
2020 ඔක්තෝබර් මස, 21 වන බදාදා
 1. O
 2. 3
 3. 29
 4. 38
 5. 44
 6. 67
තව
0648
2020 ඔක්තෝබර් මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 1
 3. 30
 4. 52
 5. 56
 6. 63
තව
0647
2020 ඔක්තෝබර් මස, 19 වන සඳුදා
 1. A
 2. 24
 3. 43
 4. 51
 5. 59
 6. 78
තව
0646
2020 ඔක්තෝබර් මස, 18 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 22
 3. 4
 4. 38
 5. 41
 6. 50
තව
0645
2020 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන සෙනසුරාදා
 1. W
 2. 13
 3. 25
 4. 34
 5. 53
 6. 73
තව
0644
2020 ඔක්තෝබර් මස, 16 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 16
 3. 26
 4. 45
 5. 51
 6. 68
තව
0643
2020 ඔක්තෝබර් මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 24
 3. 22
 4. 35
 5. 40
 6. 78
තව
 • සඳුදා
 • අඟහරුවාදා
 • බදාදා
 • බ්‍රහස්පතින්දා
 • සිකුරාදා
 • සෙනසුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 133,800,756.40

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 10,000,000.00

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 10,000,000.00


Best Web 2021 Logo