මෙගා පවර් ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0685
2020 නොවැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 9
 3. 19
 4. 37
 5. 64
 6. 74
තව
0684
2020 නොවැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. S
 2. 24
 3. 27
 4. 34
 5. 52
 6. 69
තව
0683
2020 නොවැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 25
 3. 13
 4. 17
 5. 71
 6. 72
තව
0682
2020 නොවැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. K
 2. 6
 3. 19
 4. 49
 5. 53
 6. 74
තව
0681
2020 නොවැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 18
 3. 11
 4. 34
 5. 42
 6. 74
තව
0680
2020 නොවැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. D
 2. 5
 3. 27
 4. 34
 5. 36
 6. 56
තව
0679
2020 නොවැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. I
 2. 19
 3. 8
 4. 10
 5. 23
 6. 42
තව
0678
2020 නොවැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Z
 2. 8
 3. 45
 4. 59
 5. 60
 6. 64
තව
0677
2020 නොවැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. V
 2. 15
 3. 14
 4. 39
 5. 42
 6. 68
තව
0676
2020 නොවැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 22
 3. 17
 4. 18
 5. 24
 6. 63
තව
0675
2020 නොවැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. S
 2. 20
 3. 1
 4. 17
 5. 66
 6. 68
තව
0674
2020 නොවැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 16
 3. 23
 4. 38
 5. 50
 6. 80
තව
0673
2020 නොවැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 9
 3. 37
 4. 56
 5. 65
 6. 66
තව
0672
2020 නොවැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. O
 2. 25
 3. 55
 4. 57
 5. 63
 6. 72
තව
0671
2020 නොවැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 24
 3. 20
 4. 29
 5. 49
 6. 63
තව
0670
2020 නොවැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. L
 2. 15
 3. 37
 4. 51
 5. 56
 6. 64
තව
0669
2020 නොවැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 21
 3. 1
 4. 6
 5. 24
 6. 56
තව
0668
2020 නොවැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. A
 2. 21
 3. 8
 4. 18
 5. 23
 6. 29
තව
0667
2020 නොවැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 25
 3. 34
 4. 56
 5. 67
 6. 70
තව
0666
2020 නොවැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. W
 2. 17
 3. 2
 4. 12
 5. 44
 6. 61
තව
0665
2020 නොවැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. A
 2. 20
 3. 12
 4. 18
 5. 62
 6. 80
තව
0664
2020 නොවැම්බර් මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 16
 3. 5
 4. 10
 5. 22
 6. 34
තව
0663
2020 නොවැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. A
 2. 11
 3. 1
 4. 28
 5. 53
 6. 66
තව
0662
2020 නොවැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 11
 3. 7
 4. 12
 5. 35
 6. 50
තව
0661
2020 නොවැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. T
 2. 11
 3. 1
 4. 44
 5. 58
 6. 80
තව
0660
2020 නොවැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. N
 2. 1
 3. 27
 4. 41
 5. 45
 6. 59
තව
0659
2020 ඔක්තෝබර් මස, 31 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 24
 3. 18
 4. 44
 5. 59
 6. 72
තව
0658
2020 ඔක්තෝබර් මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 19
 3. 30
 4. 39
 5. 40
 6. 60
තව
0657
2020 ඔක්තෝබර් මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 9
 3. 22
 4. 35
 5. 54
 6. 61
තව
0656
2020 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන බදාදා
 1. B
 2. 22
 3. 12
 4. 26
 5. 52
 6. 68
තව
0655
2020 ඔක්තෝබර් මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 25
 3. 6
 4. 22
 5. 27
 6. 72
තව
0654
2020 ඔක්තෝබර් මස, 26 වන සඳුදා
 1. B
 2. 15
 3. 2
 4. 26
 5. 34
 6. 64
තව
0653
2020 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 20
 3. 7
 4. 30
 5. 47
 6. 53
තව
0652
2020 ඔක්තෝබර් මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 2
 3. 9
 4. 21
 5. 49
 6. 64
තව
0651
2020 ඔක්තෝබර් මස, 23 වන සිකුරාදා
 1. H
 2. 12
 3. 21
 4. 32
 5. 50
 6. 59
තව
0650
2020 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 14
 3. 37
 4. 46
 5. 54
 6. 64
තව
0649
2020 ඔක්තෝබර් මස, 21 වන බදාදා
 1. O
 2. 3
 3. 29
 4. 38
 5. 44
 6. 67
තව
0648
2020 ඔක්තෝබර් මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 1
 3. 30
 4. 52
 5. 56
 6. 63
තව
0647
2020 ඔක්තෝබර් මස, 19 වන සඳුදා
 1. A
 2. 24
 3. 43
 4. 51
 5. 59
 6. 78
තව
0646
2020 ඔක්තෝබර් මස, 18 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 22
 3. 4
 4. 38
 5. 41
 6. 50
තව
0645
2020 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන සෙනසුරාදා
 1. W
 2. 13
 3. 25
 4. 34
 5. 53
 6. 73
තව
0644
2020 ඔක්තෝබර් මස, 16 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 16
 3. 26
 4. 45
 5. 51
 6. 68
තව
0643
2020 ඔක්තෝබර් මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 24
 3. 22
 4. 35
 5. 40
 6. 78
තව
0642
2020 ඔක්තෝබර් මස, 14 වන බදාදා
 1. X
 2. 19
 3. 12
 4. 34
 5. 39
 6. 63
තව
0641
2020 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන අඟහරුවාදා
 1. B
 2. 16
 3. 15
 4. 45
 5. 57
 6. 59
තව
0640
2020 ඔක්තෝබර් මස, 12 වන සඳුදා
 1. K
 2. 14
 3. 7
 4. 21
 5. 30
 6. 64
තව
0639
2020 ඔක්තෝබර් මස, 11 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 18
 3. 11
 4. 46
 5. 56
 6. 75
තව
0638
2020 ඔක්තෝබර් මස, 10 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 26
 3. 34
 4. 38
 5. 41
 6. 50
තව
0637
2020 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන සිකුරාදා
 1. Q
 2. 11
 3. 4
 4. 10
 5. 32
 6. 80
තව
0636
2020 ඔක්තෝබර් මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 01
 3. 27
 4. 39
 5. 44
 6. 77
තව
0635
2020 ඔක්තෝබර් මස, 07 වන බදාදා
 1. A
 2. 01
 3. 59
 4. 70
 5. 73
 6. 77
තව
0634
2020 ඔක්තෝබර් මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 9
 3. 24
 4. 31
 5. 34
 6. 59
තව
0633
2020 ඔක්තෝබර් මස, 05 වන සඳුදා
 1. X
 2. 14
 3. 19
 4. 32
 5. 64
 6. 73
තව
0632
2020 ඔක්තෝබර් මස, 04 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 23
 3. 26
 4. 27
 5. 58
 6. 77
තව
0631
2020 ඔක්තෝබර් මස, 03 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 8
 3. 46
 4. 63
 5. 72
 6. 77
තව
0630
2020 ඔක්තෝබර් මස, 02 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 5
 3. 37
 4. 38
 5. 56
 6. 58
තව
0629
2020 ඔක්තෝබර් මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. T
 2. 5
 3. 30
 4. 41
 5. 71
 6. 75
තව
0628
2020 සැප්තැම්බර් මස, 30 වන බදාදා
 1. Z
 2. 14
 3. 18
 4. 44
 5. 55
 6. 68
තව
0627
2020 සැප්තැම්බර් මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 24
 3. 12
 4. 19
 5. 68
 6. 77
තව
0626
2020 සැප්තැම්බර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. I
 2. 23
 3. 41
 4. 72
 5. 77
 6. 79
තව
0625
2020 සැප්තැම්බර් මස, 27 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 16
 3. 32
 4. 61
 5. 65
 6. 66
තව
0624
2020 සැප්තැම්බර් මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. D
 2. 25
 3. 12
 4. 43
 5. 64
 6. 73
තව
0623
2020 සැප්තැම්බර් මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 2
 3. 14
 4. 21
 5. 29
 6. 47
තව
0622
2020 සැප්තැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 26
 3. 27
 4. 31
 5. 50
 6. 71
තව
0621
2020 සැප්තැම්බර් මස, 23 වන බදාදා
 1. V
 2. 19
 3. 26
 4. 65
 5. 67
 6. 74
තව
0620
2020 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. K
 2. 13
 3. 1
 4. 33
 5. 53
 6. 75
තව
0619
2020 සැප්තැම්බර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. S
 2. 20
 3. 29
 4. 36
 5. 74
 6. 80
තව
0618
2020 සැප්තැම්බර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 6
 3. 8
 4. 11
 5. 45
 6. 51
තව
0617
2020 සැප්තැම්බර් මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. W
 2. 12
 3. 23
 4. 44
 5. 45
 6. 78
තව
0616
2020 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 03
 3. 03
 4. 13
 5. 50
 6. 63
තව
0615
2020 සැප්තැම්බර් මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 17
 3. 2
 4. 43
 5. 46
 6. 71
තව
0614
2020 සැප්තැම්බර් මස, 16 වන බදාදා
 1. V
 2. 06
 3. 10
 4. 14
 5. 29
 6. 35
තව
0613
2020 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 05
 3. 03
 4. 14
 5. 27
 6. 29
තව
0612
2020 සැප්තැම්බර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 16
 3. 11
 4. 67
 5. 72
 6. 77
තව
0611
2020 සැප්තැම්බර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 12
 3. 25
 4. 26
 5. 39
 6. 71
තව
0610
2020 සැප්තැම්බර් මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 26
 3. 10
 4. 59
 5. 62
 6. 64
තව
0609
2020 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 9
 3. 18
 4. 22
 5. 25
 6. 65
තව
0608
2020 සැප්තැම්බර් මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. S
 2. 22
 3. 11
 4. 16
 5. 23
 6. 40
තව
0607
2020 සැප්තැම්බර් මස, 09 වන බදාදා
 1. A
 2. 26
 3. 06
 4. 12
 5. 13
 6. 18
තව
0606
2020 සැප්තැම්බර් මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 14
 3. 10
 4. 12
 5. 47
 6. 80
තව
0605
2020 සැප්තැම්බර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. G
 2. 11
 3. 9
 4. 12
 5. 28
 6. 50
තව
0604
2020 සැප්තැම්බර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 1
 3. 17
 4. 58
 5. 63
 6. 72
තව
0603
2020 සැප්තැම්බර් මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. W
 2. 07
 3. 42
 4. 47
 5. 59
 6. 72
තව
0602
2020 සැප්තැම්බර් මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 22
 3. 31
 4. 51
 5. 58
 6. 77
තව
0601
2020 සැප්තැම්බර් මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 20
 3. 08
 4. 38
 5. 75
 6. 77
තව
0600
2020 සැප්තැම්බර් මස, 02 වන බදාදා
 1. O
 2. 02
 3. 23
 4. 36
 5. 51
 6. 67
තව
0599
2020 සැප්තැම්බර් මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 11
 3. 06
 4. 18
 5. 30
 6. 76
තව
0598
2020 අගෝස්තු මස, 31 වන සඳුදා
 1. R
 2. 24
 3. 23
 4. 38
 5. 44
 6. 74
තව
0597
2020 අගෝස්තු මස, 30 වන ඉරිදා
 1. R
 2. 10
 3. 13
 4. 18
 5. 19
 6. 67
තව
0596
2020 අගෝස්තු මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. C
 2. 21
 3. 22
 4. 64
 5. 70
 6. 79
තව
0595
2020 අගෝස්තු මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 06
 3. 28
 4. 29
 5. 47
 6. 63
තව
0594
2020 අගෝස්තු මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Z
 2. 17
 3. 9
 4. 43
 5. 47
 6. 70
තව
0593
2020 අගෝස්තු මස, 26 වන බදාදා
 1. M
 2. 06
 3. 06
 4. 19
 5. 43
 6. 70
තව
0592
2020 අගෝස්තු මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. U
 2. 12
 3. 28
 4. 47
 5. 72
 6. 74
තව
0591
2020 අගෝස්තු මස, 24 වන සඳුදා
 1. G
 2. 21
 3. 42
 4. 49
 5. 74
 6. 78
තව
0590
2020 අගෝස්තු මස, 23 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 7
 3. 34
 4. 41
 5. 54
 6. 77
තව
0589
2020 අගෝස්තු මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. Z
 2. 20
 3. 14
 4. 15
 5. 24
 6. 49
තව
0588
2020 අගෝස්තු මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. I
 2. 16
 3. 13
 4. 32
 5. 57
 6. 75
තව
0587
2020 අගෝස්තු මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 11
 3. 2
 4. 22
 5. 33
 6. 50
තව
0586
2020 අගෝස්තු මස, 19 වන බදාදා
 1. X
 2. 12
 3. 25
 4. 44
 5. 54
 6. 59
තව
0585
2020 අගෝස්තු මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 21
 3. 54
 4. 69
 5. 72
 6. 73
තව
0584
2020 අගෝස්තු මස, 17 වන සඳුදා
 1. C
 2. 07
 3. 20
 4. 24
 5. 40
 6. 70
තව
0583
2020 අගෝස්තු මස, 16 වන ඉරිදා
 1. M
 2. 19
 3. 3
 4. 26
 5. 61
 6. 76
තව
0582
2020 අගෝස්තු මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. C
 2. 6
 3. 11
 4. 45
 5. 51
 6. 75
තව
0581
2020 අගෝස්තු මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 12
 3. 2
 4. 11
 5. 56
 6. 63
තව
0580
2020 අගෝස්තු මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 14
 3. 40
 4. 42
 5. 48
 6. 56
තව
0579
2020 අගෝස්තු මස, 12 වන බදාදා
 1. H
 2. 25
 3. 33
 4. 53
 5. 66
 6. 67
තව
0578
2020 අගෝස්තු මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. U
 2. 25
 3. 16
 4. 44
 5. 65
 6. 80
තව
0577
2020 අගෝස්තු මස, 10 වන සඳුදා
 1. M
 2. 24
 3. 08
 4. 61
 5. 62
 6. 63
තව
0576
2020 අගෝස්තු මස, 09 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 26
 3. 35
 4. 46
 5. 50
 6. 72
තව
0575
2020 අගෝස්තු මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. N
 2. 9
 3. 1
 4. 30
 5. 37
 6. 51
තව
0574
2020 අගෝස්තු මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 20
 3. 03
 4. 17
 5. 40
 6. 45
තව
0573
2020 අගෝස්තු මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. I
 2. 4
 3. 2
 4. 12
 5. 46
 6. 66
තව
0572
2020 අගෝස්තු මස, 05 වන බදාදා
 1. R
 2. 25
 3. 3
 4. 9
 5. 12
 6. 52
තව
0571
2020 අගෝස්තු මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 03
 3. 02
 4. 09
 5. 63
 6. 71
තව
0570
2020 අගෝස්තු මස, 03 වන සඳුදා
 1. M
 2. 7
 3. 41
 4. 45
 5. 46
 6. 70
තව
0569
2020 අගෝස්තු මස, 02 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 11
 3. 01
 4. 15
 5. 18
 6. 45
තව
0568
2020 අගෝස්තු මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 17
 3. 4
 4. 44
 5. 69
 6. 75
තව
0567
2020 ජූලි මස, 31 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 13
 3. 11
 4. 20
 5. 36
 6. 47
තව
0566
2020 ජූලි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 13
 3. 1
 4. 11
 5. 19
 6. 39
තව
0565
2020 ජූලි මස, 29 වන බදාදා
 1. I
 2. 08
 3. 13
 4. 35
 5. 38
 6. 70
තව
0564
2020 ජූලි මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 21
 3. 15
 4. 30
 5. 54
 6. 75
තව
0563
2020 ජූලි මස, 27 වන සඳුදා
 1. D
 2. 02
 3. 01
 4. 08
 5. 14
 6. 79
තව
0562
2020 ජූලි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 16
 3. 1
 4. 65
 5. 71
 6. 80
තව
0561
2020 ජූලි මස, 25 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 23
 3. 24
 4. 34
 5. 52
 6. 71
තව
0560
2020 ජූලි මස, 24 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 09
 3. 03
 4. 54
 5. 57
 6. 74
තව
0559
2020 ජූලි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 26
 3. 02
 4. 08
 5. 21
 6. 60
තව
0558
2020 ජූලි මස, 22 වන බදාදා
 1. T
 2. 21
 3. 10
 4. 27
 5. 28
 6. 31
තව
0557
2020 ජූලි මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. V
 2. 18
 3. 17
 4. 33
 5. 60
 6. 74
තව
0556
2020 ජූලි මස, 20 වන සඳුදා
 1. S
 2. 20
 3. 27
 4. 30
 5. 38
 6. 71
තව
0555
2020 ජූලි මස, 19 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 20
 3. 49
 4. 61
 5. 73
 6. 79
තව
0554
2020 ජූලි මස, 18 වන සෙනසුරාදා
 1. N
 2. 11
 3. 14
 4. 20
 5. 71
 6. 80
තව
0553
2020 ජූලි මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 22
 3. 10
 4. 29
 5. 33
 6. 80
තව
0552
2020 ජූලි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 22
 3. 28
 4. 39
 5. 48
 6. 52
තව
0551
2020 ජූලි මස, 15 වන බදාදා
 1. O
 2. 11
 3. 07
 4. 19
 5. 48
 6. 57
තව
0550
2020 ජූලි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 6
 3. 11
 4. 18
 5. 46
 6. 74
තව
0549
2020 ජූලි මස, 13 වන සඳුදා
 1. D
 2. 18
 3. 61
 4. 63
 5. 64
 6. 73
තව
0548
2020 ජූලි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 25
 3. 21
 4. 49
 5. 57
 6. 67
තව
0547
2020 ජූලි මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 4
 3. 59
 4. 72
 5. 73
 6. 79
තව
0546
2020 ජූලි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. I
 2. 04
 3. 07
 4. 73
 5. 74
 6. 78
තව
0545
2020 ජූලි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 8
 3. 1
 4. 10
 5. 24
 6. 58
තව
0544
2020 ජූලි මස, 08 වන බදාදා
 1. M
 2. 23
 3. 27
 4. 31
 5. 51
 6. 71
තව
0543
2020 ජූලි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 23
 3. 14
 4. 65
 5. 71
 6. 78
තව
0542
2020 ජූලි මස, 06 වන සඳුදා
 1. F
 2. 12
 3. 32
 4. 60
 5. 67
 6. 79
තව
0541
2020 ජූලි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 16
 3. 11
 4. 65
 5. 73
 6. 79
තව
0540
2020 ජූලි මස, 01 වන බදාදා
 1. U
 2. 04
 3. 06
 4. 49
 5. 70
 6. 73
තව
0539
2020 ජූනි මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 17
 3. 2
 4. 18
 5. 26
 6. 31
තව
0538
2020 ජූනි මස, 29 වන සඳුදා
 1. F
 2. 07
 3. 04
 4. 30
 5. 32
 6. 51
තව
0537
2020 ජූනි මස, 28 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 07
 3. 08
 4. 21
 5. 64
 6. 75
තව
0536
2020 ජූනි මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. C
 2. 2
 3. 13
 4. 50
 5. 55
 6. 70
තව
0535
2020 ජූනි මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 21
 3. 6
 4. 9
 5. 49
 6. 80
තව
0534
2020 ජූනි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 05
 3. 10
 4. 39
 5. 49
 6. 67
තව
0533
2020 ජූනි මස, 24 වන බදාදා
 1. H
 2. 10
 3. 6
 4. 31
 5. 57
 6. 80
තව
0532
2020 ජූනි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 25
 3. 6
 4. 29
 5. 56
 6. 70
තව
0531
2020 ජූනි මස, 22 වන සඳුදා
 1. B
 2. 14
 3. 04
 4. 46
 5. 65
 6. 73
තව
0530
2020 ජූනි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. J
 2. 7
 3. 10
 4. 44
 5. 65
 6. 66
තව
0529
2020 ජූනි මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 19
 3. 32
 4. 35
 5. 75
 6. 76
තව
0528
2020 ජූනි මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 26
 3. 7
 4. 17
 5. 27
 6. 61
තව
0527
2020 ජූනි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. V
 2. 12
 3. 26
 4. 28
 5. 36
 6. 48
තව
0526
2020 ජූනි මස, 17 වන බදාදා
 1. H
 2. 23
 3. 38
 4. 63
 5. 67
 6. 77
තව
0525
2020 ජූනි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 24
 3. 17
 4. 66
 5. 71
 6. 78
තව
0524
2020 ජූනි මස, 15 වන සඳුදා
 1. C
 2. 17
 3. 14
 4. 24
 5. 47
 6. 74
තව
0523
2020 ජූනි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 12
 3. 28
 4. 38
 5. 39
 6. 60
තව
0522
2020 ජූනි මස, 13 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 16
 3. 29
 4. 33
 5. 74
 6. 78
තව
0521
2020 ජූනි මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 3
 3. 11
 4. 29
 5. 48
 6. 75
තව
0520
2020 ජූනි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 1
 3. 11
 4. 30
 5. 74
 6. 77
තව
0519
2020 ජූනි මස, 10 වන බදාදා
 1. C
 2. 19
 3. 6
 4. 11
 5. 46
 6. 55
තව
0518
2020 ජූනි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 5
 3. 2
 4. 18
 5. 25
 6. 37
තව
0517
2020 ජූනි මස, 08 වන සඳුදා
 1. X
 2. 24
 3. 22
 4. 30
 5. 52
 6. 56
තව
0516
2020 ජූනි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 20
 3. 7
 4. 44
 5. 54
 6. 80
තව
0515
2020 ජූනි මස, 03 වන බදාදා
 1. F
 2. 24
 3. 08
 4. 39
 5. 48
 6. 78
තව
0514
2020 මැයි මස, 20 වන බදාදා
 1. G
 2. 15
 3. 03
 4. 49
 5. 52
 6. 67
තව
0513
2020 මැයි මස, 20 වන බදාදා
 1. P
 2. 23
 3. 14
 4. 24
 5. 67
 6. 68
තව
 • ඉරිදා
 • සඳුදා
 • අඟහරුවාදා
 • බදාදා
 • බ්‍රහස්පතින්දා
 • සිකුරාදා
 • සෙනසුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 57,517,062.00

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 12,317,050.40

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 24,248,623.20