• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 21,049,136.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 5388

වාරය: 5388

දිනය: 2024 පෙබරවාරි මස, 12 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2024 පෙබරවාරි මස, 12 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 38,432,672.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,500,000.00
1
රු. 2,500,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
6
රු. 600,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 15,000.00
71
රු. 1,065,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
744
රු. 1,488,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
7459
රු. 1,491,800.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
73844
රු. 2,953,760.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
7
රු. 700,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
75
රු. 150,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
725
රු. 145,000.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 80.00
7369
රු. 589,520.00
11 වැනි
මුල් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
67111
රු. 2,684,440.00
12 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 40.00
26848
රු. 1,073,920.00
එකතුව
184260
15,441,440.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
NLB 60th Anniversary Logo