• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 22,368,232.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 5304

වාරය: 5304

දිනය: 2023 නොවැම්බර් මස, 20 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 නොවැම්බර් මස, 20 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 25,056,464.00
1
රු. 25,056,464.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,500,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
6
රු. 600,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 15,000.00
63
රු. 945,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
619
රු. 1,238,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
6253
රු. 1,250,600.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
61853
රු. 2,474,120.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
7
රු. 700,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
61
රු. 122,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
628
රු. 125,600.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 80.00
6167
රු. 493,360.00
11 වැනි
මුල් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
56223
රු. 2,248,920.00
12 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 40.00
22658
රු. 906,320.00
එකතුව
154539
36,160,384.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
NLB 60th Anniversary Logo