• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 28,007,160.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 5241

වාරය: 5241

දිනය: 2023 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 26,864,432.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,500,000.00
1
රු. 2,500,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
5
රු. 500,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 15,000.00
66
රු. 990,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
665
රු. 1,330,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
6678
රු. 1,335,600.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
65919
රු. 2,636,760.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
7
රු. 700,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
66
රු. 132,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
666
රු. 133,200.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 80.00
6575
රු. 526,000.00
11 වැනි
මුල් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
59965
රු. 2,398,600.00
12 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 40.00
24056
රු. 962,240.00
එකතුව
164669
14,144,400.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00