නවතම ප්‍රතිඵල: 5125

වාරය: 5125

දිනය: 2023 මැයි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 මැයි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
2
රු. 4,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
12
රු. 1,200,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
130
රු. 1,300,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1307
රු. 1,307,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
13056
රු. 1,305,600.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
129602
රු. 2,592,040.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
10
රු. 100,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
136
රු. 136,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1311
රු. 131,100.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
12964
රු. 648,200.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
57589
රු. 1,151,780.00
එකතුව
216119
13,871,720.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00