නවතම ප්‍රතිඵල: 5063

වාරය: 5063

දිනය: 2023 මාර්තු මස, 18 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 මාර්තු මස, 18 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 17,732,835.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
14
රු. 1,400,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
124
රු. 1,240,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1254
රු. 1,254,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
12594
රු. 1,259,400.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
124748
රු. 2,494,960.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
10
රු. 100,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
121
රු. 121,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1245
රු. 124,500.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
12429
රු. 621,450.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
49806
රු. 996,120.00
එකතුව
202346
11,611,430.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00