නවතම ප්‍රතිඵල: 5062

වාරය: 5062

දිනය: 2023 මාර්තු මස, 17 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 මාර්තු මස, 17 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 16,511,288.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
12
රු. 1,200,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
133
රු. 1,330,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1307
රු. 1,307,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
13038
රු. 1,303,800.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
129455
රු. 2,589,100.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
11
රු. 110,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
135
රු. 135,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1296
රු. 129,600.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
12966
රු. 648,300.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
51994
රු. 1,039,880.00
එකතුව
210348
11,792,680.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00