නවතම ප්‍රතිඵල: 5010

වාරය: 5010

දිනය: 2023 ජනවාරි මස, 24 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 ජනවාරි මස, 24 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 15,941,755.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
12
රු. 1,200,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
115
රු. 1,150,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1158
රු. 1,158,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
11613
රු. 1,161,300.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
115163
රු. 2,303,260.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
11
රු. 110,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
127
රු. 127,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1158
රු. 115,800.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
11466
රු. 573,300.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
46034
රු. 920,680.00
එකතුව
186858
10,819,340.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00