නවතම ප්‍රතිඵල: 5009

වාරය: 5009

දිනය: 2023 ජනවාරි මස, 23 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 ජනවාරි මස, 23 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 15,941,755.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
2
රු. 4,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
10
රු. 1,000,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
110
රු. 1,100,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1136
රු. 1,136,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
11236
රු. 1,123,600.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
112264
රු. 2,245,280.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
9
රු. 90,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
103
රු. 103,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1110
රු. 111,000.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
11251
රු. 562,550.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
44923
රු. 898,460.00
එකතුව
182154
12,369,890.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00