නවතම ප්‍රතිඵල: 4955

වාරය: 4955

දිනය: 2022 නොවැම්බර් මස, 30 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 නොවැම්බර් මස, 30 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 12,105,480.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
12
රු. 1,200,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
106
රු. 1,060,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1046
රු. 1,046,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
10488
රු. 1,048,800.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
104478
රු. 2,089,560.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
12
රු. 120,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
100
රු. 100,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1072
රු. 107,200.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
10381
රු. 519,050.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
41580
රු. 831,600.00
එකතුව
169276
10,122,210.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00