නවතම ප්‍රතිඵල: 4949

වාරය: 4949

දිනය: 2022 නොවැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 නොවැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 11,458,114.00
1
රු. 11,458,114.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
10
රු. 1,000,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
106
රු. 1,060,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1053
රු. 1,053,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
10561
රු. 1,056,100.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
104630
රු. 2,092,600.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
12
රු. 120,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
105
රු. 105,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1059
රු. 105,900.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
10435
රු. 521,750.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
41648
රු. 832,960.00
එකතුව
169621
21,405,424.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00