• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 22,368,232.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


මහජන සම්පත : 4949

වාරය: 4949

දිනය: 2022 නොවැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා

NLB 60th Anniversary Logo