නවතම ප්‍රතිඵල: 4948

වාරය: 4948

දිනය: 2022 නොවැම්බර් මස, 23 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 නොවැම්බර් මස, 23 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,753,658.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
11
රු. 1,100,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
106
රු. 1,060,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1063
රු. 1,063,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
10445
රු. 1,044,500.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
103837
රු. 2,076,740.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
10
රු. 100,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
112
රු. 112,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1058
රු. 105,800.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
10305
රු. 515,250.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
41486
රු. 829,720.00
එකතුව
168434
10,007,010.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00