නවතම ප්‍රතිඵල: 4929

වාරය: 4929

දිනය: 2022 නොවැම්බර් මස, 04 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 නොවැම්බර් මස, 04 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 37,976,927.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
10
රු. 1,000,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
95
රු. 950,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
950
රු. 950,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
9622
රු. 962,200.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
95105
රු. 1,902,100.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
9
රු. 90,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
95
රු. 95,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
978
රු. 97,800.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
9375
රු. 468,750.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
38039
රු. 760,780.00
එකතුව
154279
9,276,630.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00