නවතම ප්‍රතිඵල: 4886

වාරය: 4886

දිනය: 2022 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 13,647,129.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
9
රු. 900,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
96
රු. 960,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
939
රු. 939,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
9362
රු. 936,200.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
93231
රු. 1,864,620.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
10
රු. 100,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
95
රු. 95,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
940
රු. 94,000.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
9324
රු. 466,200.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
37185
රු. 743,700.00
එකතුව
151192
9,098,720.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00