නවතම ප්‍රතිඵල: 4838

වාරය: 4838

දිනය: 2022 අගෝස්තු මස, 05 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 අගෝස්තු මස, 05 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 30,642,456.60
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
5
රු. 500,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
69
රු. 690,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
714
රු. 714,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
7147
රු. 714,700.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
70618
රු. 1,412,360.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
8
රු. 80,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
66
රු. 66,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
715
රු. 71,500.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
7095
රු. 354,750.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
28196
රු. 563,920.00
එකතුව
114634
7,167,230.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00