නවතම ප්‍රතිඵල: 4795

වාරය: 4795

දිනය: 2022 ජූනි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 ජූනි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,958,763.40
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
7
රු. 700,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
74
රු. 740,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
760
රු. 760,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
7577
රු. 757,700.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
74849
රු. 1,496,980.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
8
රු. 80,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
74
රු. 74,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
756
රු. 75,600.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
7472
රු. 373,600.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
30095
රු. 601,900.00
එකතුව
121673
7,659,780.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00