නවතම ප්‍රතිඵල: 4757

වාරය: 4757

දිනය: 2022 මැයි මස, 13 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 මැයි මස, 13 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 22,825,052.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
2
රු. 4,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
9
රු. 900,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
108
රු. 1,080,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1096
රු. 1,096,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
10927
රු. 1,092,700.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
108420
රු. 2,168,400.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
10
රු. 100,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
100
රු. 100,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1098
රු. 109,800.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
10814
රු. 540,700.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
43315
රු. 866,300.00
එකතුව
175899
12,053,900.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00