නවතම ප්‍රතිඵල: 4647

වාරය: 4647

දිනය: 2022 ජනවාරි මස, 14 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 ජනවාරි මස, 14 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 25,489,784.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
8
රු. 800,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
110
රු. 1,100,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1082
රු. 1,082,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
10722
රු. 1,072,200.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
106513
රු. 2,130,260.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
11
රු. 110,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
104
රු. 104,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1085
රු. 108,500.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
10550
රු. 527,500.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
42674
රු. 853,480.00
එකතුව
172860
9,887,940.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00