නවතම ප්‍රතිඵල: 4596

වාරය: 4596

දිනය: 2021 නොවැම්බර් මස, 24 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 නොවැම්බර් මස, 24 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 14,453,210.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
8
රු. 800,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
99
රු. 990,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
982
රු. 982,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
9772
රු. 977,200.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
97097
රු. 1,941,940.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
11
රු. 110,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
97
රු. 97,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
978
රු. 97,800.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
9725
රු. 486,250.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
38833
රු. 776,660.00
එකතුව
157603
9,258,850.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00