නවතම ප්‍රතිඵල: 4554

වාරය: 4554

දිනය: 2021 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 33,333,531.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
8
රු. 800,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
82
රු. 820,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
801
රු. 801,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
7902
රු. 790,200.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
77746
රු. 1,554,920.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
9
රු. 90,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
75
රු. 75,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
787
රු. 78,700.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
7716
රු. 385,800.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
31082
රු. 621,640.00
එකතුව
126209
8,017,260.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00