නවතම ප්‍රතිඵල: 4512

වාරය: 4512

දිනය: 2021 ජූලි මස, 21 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 ජූලි මස, 21 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 11,378,382.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
11
රු. 1,100,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
89
රු. 890,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
911
රු. 911,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
9093
රු. 909,300.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
89824
රු. 1,796,480.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
7
රු. 70,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
90
රු. 90,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
895
රු. 89,500.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
8970
රු. 448,500.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
35900
රු. 718,000.00
එකතුව
145791
9,022,780.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo